ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี JEJU SPECIAL AUTUMN 4D2N BY ZE ทัวร์เกาหลีดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์ (ส.ค.-พ.ย.61)

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี JEJU SPECIAL AUTUMN 4D2N BY ZE ทัวร์เกาหลีดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์ (ส.ค.-พ.ย.61)
ราคา: 10,900 บาท
รหัสสินค้า: TTK_AUTUMN_ZE
สถานะสินค้า:
ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี JEJU SPECIAL AUTUMN 4D2N BY ZE

(เดินทาง ส.ค.-พ.ย.61)

ทัวร์เกาหลีดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
สิงหาคม : 31-3 ก.ย.
กันยายน : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 4-7 , 9-12 , 10-13 , 11-14 , 16-19 , 17-20 , 18-21 , 23-26 , 24-27 , 25-28 , 30-3 ต.ค.
10,900./คน 4,900.-
กันยายน : 5-8 , 8-11 , 12-15 , 15-18 , 19-22 , 22-25 , 26-29 ,        29-2 ต.ค.
ตุลาคม : 1-4 , 2-5
พฤศจิกายน : 4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22
20-23 , 25-28 , 26-29 , 27-30
11,200./คน
กันยายน : 6-9 , 7-10 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 27-30 ,       28-1 ต.ค.
ตุลาคม : 3-6 , 6-9
พฤศจิกายน : 3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27
28 – 1 ธ.ค.
11,500./คน
ตุลาคม :  4-7 , 5-8 , 7-10 , 15-18 , 28-31 , 29-1พ.ย. ,30-2พ.ย.
31-3พ.ย.
พฤศจิกายน : 1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26
29 – 2 ธ.ค. , 30 – 3 ธ.ค.
11,800./คน
ตุลาคม : 8-11 , 14-17 , 16-19 , 22-25 , 23-26 , 27-30 12,100./คน
ตุลาคม : 9-12 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 26-29 12,400./คน
ตุลาคม : 10-13 , 25-28 12,700./คน
ตุลาคม : 18-21 13,000./คน
ตุลาคม : 11-14 , 13-16 13,900./คน
ตุลาคม : 19-22 15,500./คน
ตุลาคม : 20-23 15,800./คน
ตุลาคม : 12-15 18,900./คน 
เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง
1. 1invoice
  • 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice
2. 30
ราคานี้รวม
-           ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
-           ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
-            ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-           ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
-           ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น
-           ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
             (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
-           ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
            (ขอสงวนสิทธิ์เอกสารเบิกประกัน หรือ ใบรับรองแพทย์เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
ราคานี้ไม่รวม
-           ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
-           ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
-           ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
-           ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)
-           ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผู้เดินทางเตรียมเอกสารและดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น  (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
-           ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้วย