เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน

เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน
ราคา: 15,900 บาท
รหัสสินค้า: -
สถานะสินค้า:
ทัวร์ จีน  ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์

 
อัตราค่าบริการ : เกาะไหหลำ ไข่มุกแห่งทะเลจีนใต้ ล่องเรือชมเมือง 5 วัน 4 คืน โดยสายการบินไห่หนานแอร์ไลน์
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
พักเดี่ยว
ท่านละ
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
วันที่ 09-13 ส.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,900.-
วันที่ 21-25 ส.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,900.-
วันที่ 28 ส.ค.-01 ก.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,900.-
วันที่ 04-08 ก.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,900.-
วันที่ 11-15 ก.ย. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 9,900.-
วันที่ 18-22 ก.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,900.-
วันที่ 25-29 ก.ย. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 12,900.-
วันที่ 27 ก.ย.-01 ต.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 13,900.-
วันที่ 02-06 ต.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 13,900.-
วันที่ 04-08 ต.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 13,900.-
วันที่ 09-13 ต.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 13,900.-
วันที่ 10-14 ต.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 12,900.-
วันที่ 16-20 ต.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.-
วันที่ 19-23 ต.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 12,900.-
วันที่ 23-27 ต.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 12,900.-
วันที่ 25-29 ต.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.-
วันที่ 30 ต.ค.-03 พ.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.-
วันที่ 06-10 พ.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.-
วันที่ 08-12 พ.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.-
วันที่ 13-17 พ.ย. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,900.-
วันที่ 15-19 พ.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.-
วันที่ 20-24 พ.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.-
วันที่ 22-26 พ.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.-
วันที่ 27 พ.ย.-01 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.-
วันที่ 29 พ.ย.-03 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.-
วันที่ 04-08 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.-
วันที่ 06-10 ธ.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 12,900.-
วันที่ 11-15 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.-
วันที่ 13-17 ธ.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 10,900.-
วันที่ 18-22 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.-
วันที่ 20-24 ธ.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 11,900.-
วันที่ 25-29 ธ.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 12,900.-
วันที่ 26-30 ธ.ค. 62 19,900.- 19,900.- 19,900.- 4,500.- 12,900.-
วันที่ 27-31 ธ.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 12,900.-
วันที่ 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 14,900.-
วันที่ 29 ธ.ค.-02 ม.ค. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 14,900.-
วันที่ 30 ธ.ค.-03 ม.ค. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 14,900.-
วันที่ 31 ธ.ค.-04 ม.ค. 63 22,900.- 22,900.- 22,900.- 4,500.- 14,900.-
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 6,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน)

อัตราค่าบริการนี้รวม
1.       ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2.       ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3.       ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ฟรีที่ด่านไหหลำ
          วีซ่าแบบหมู่คณะ สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ใช้สำเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมูลชัดเจน และต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 15 วันก่อนเดินทาง)
        หมายเหตุ...หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทำวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตใดๆทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,650 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทำการยื่นคำขอวีซ่าเดี่ยวผ่านศูนย์รับยื่น  
        กรณีที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
4.       ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5.       ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
6.       ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7.       ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
          ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
             เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
             - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
             - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
             ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
             [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
             ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
             [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.       รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
9.       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.       กระเป๋าเดินทาง
2.       กระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบเท่านั้น ในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน 1 ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
3.       ค่าทำหนังสือเดินทาง
4.       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5.       ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6.       ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.       ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป