ไหโข่ว ซานย่า ท่องเกาะไข่มุกแห่งวัฒธรรมจีนใต้ 5 วัน 4 คืน

ไหโข่ว ซานย่า ท่องเกาะไข่มุกแห่งวัฒธรรมจีนใต้ 5 วัน 4 คืน
ราคา: 16,900 บาท
รหัสสินค้า: -
สถานะสินค้า:
ทัวร์ จีน  ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
 
อัตราค่าบริการโปรแกรม : ไหโข่ว ซานย่า ท่องเกาะไข่มุกแห่งวัฒธรรมจีนใต้ 5 วัน 4 คืน
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
พักเดี่ยว
ท่านละ
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
ท่านละ
วันที่ 03-07 ก.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 10,900.-
วันที่ 05-09 ก.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.-
วันที่ 10-14 ก.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.-
วันที่ 12-16 ก.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 12,900.-
วันที่ 13-17 ก.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 12,900.-
วันที่ 14-18 ก.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 12,900.-
วันที่ 24-28 ก.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 12,900.-
วันที่ 26-30 ก.ค. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 12,900.-
วันที่ 07-11 ส.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.-
วันที่ 09-13 ส.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.-
วันที่ 14-18 ส.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.-
วันที่ 16-20 ส.ค. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 10,900.-
วันที่ 21-25 ส.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.-
วันที่ 23-27 ส.ค. 62 17,900.- 17,900.- 17,900.- 4,500.- 11,900.-
วันที่ 28 ส.ค.-01 ก.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 12,900.-
วันที่ 04-08 ก.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 12,900.-
วันที่ 11-15 ก.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 12,900.-
วันที่ 18-22 ก.ย. 62 16,900.- 16,900.- 16,900.- 4,500.- 10,900.-
วันที่ 25-29 ก.ย. 62 18,900.- 18,900.- 18,900.- 4,500.- 12,900.-
วันที่ 27 ก.ย.-01 ต.ค. 62 20,900.- 20,900.- 20,900.- 4,500.- 13,900.-
 
อัตราค่าบริการนี้รวม

1.     ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
2.     ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3.     ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าจีนแบบกรุ๊ปทัวร์ฟรีที่ด่านไหหลำ
        วีซ่าแบบหมู่คณะ สำหรับผู้ถือพาสปอร์ตไทยและต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ใช้สำเนาหน้าพาสปอร์ตแบบเต็ม 2 หน้ามองเห็นข้อมูลชัดเจน และต้องส่งเอกสารล่วงหน้า 15 วันก่อนเดินทาง)
        หมายเหตุ...หากทางเมืองจีนมีการประกาศยกเลิกหรือระงับการทำวีซ่ากรุ๊ป ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆทั้งสิ้น ทำให้ไม่สามารถยื่นวีซ่ากรุ๊ปได้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เรียกเก็บเงินเพิ่ม ท่านละ 1,650 บาท พร้อมเอกสารเพิ่มเติมเพื่อทำการยื่นคำขอวีซ่าเดี่ยวผ่านศูนย์รับยื่น  
        กรณีที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการออกเอกสารวีซ่าเรียบร้อยแล้วมีการยกเลิกเดินทาง วีซ่าจะถูกยกเลิกทันที ไม่สามารถนำไปใช้กับการเดินทางครั้งอื่นๆ ได้ และการยกเลิกเดินทางไม่สามารถคืนเงินค่าวีซ่าได้ทุกกรณี
4.     ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
5.     ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
6.     ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
7.     ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
        ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
        เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
        - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
        - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
        ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
        [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
        ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
        [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.     รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
9.     ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%


อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1.     กระเป๋าเดินทาง
2.     กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ำหนักตามสายการบินกำหนด
3.     ค่าทำหนังสือเดินทาง
4.     ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5.     ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6.     ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.     ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป