TOKYOFUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1

TOKYOFUJI 5D3N ซุปตาร์ ราคาไฟไหม้ 1
ราคา: 14,888 บาท
รหัสสินค้า: XJ129
สถานะสินค้า:
โตเกียว ขอพร ณ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกายทรี
พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิ แลนด์มาร์คของประเทศญี่ปุ่น
ชม ทุ่งลาเวนเดอร์ พร้อมรับกลิ่นหอมชื่นใจ
แวะถ่ายรูป ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดนาริตะ
ช้อปปิ้งจุใจ เอ้าเลตมอลล์ อิออนมอลล์ และโอไดบะ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว บัส 34+1
24 – 28 มิถุนายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
25 – 29มิถุนายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
26 – 30มิถุนายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
28มิถุนายน – 02 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
29มิถุนายน – 03 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
30มิถุนายน – 04 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
0105กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
02 – 06 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
0307กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
04 – 08 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
05 – 09 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
0610กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
07 – 11 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
08 – 12 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
09 – 13 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
11 – 15 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
12 – 16 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
14 – 18 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
15 – 19 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
16 – 20 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
17 – 21 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
18 – 22 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
1923กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
2024กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
21 – 25 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
22 – 26 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
23 – 27 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
24 – 28 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
25 – 29 กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
2731กรกฎาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
28 กรกฎาคม – 01 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
29 กรกฎาคม – 02 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
30 กรกฎาคม – 03 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
31 กรกฎาคม – 04 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
01 – 05 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
02 – 06 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
04 – 08 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
05 – 09 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
06 – 10 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
0711สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
0812สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
1014สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
11 – 15 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
1317สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
1418สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
1519สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
16 – 20 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
1721สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
1822สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
19 – 23 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
20 – 24 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
21 – 25 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
22 – 26 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
23 – 27 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
2428สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
25 – 29 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
27 – 31 สิงหาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
28 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
29 สิงหาคม – 02 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
30 สิงหาคม – 03 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
31 สิงหาคม – 04 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
01 – 05 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
02 – 06 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
03 – 07 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
04 – 08 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
05 – 09 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
06 – 10 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
07 – 11 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
08 – 12 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
09 – 13 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
10 – 14 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
11 – 15 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
12 – 16 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
13 – 17 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
14 – 18 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
15 – 19 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
16 – 20 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
17 – 21 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
18 – 22 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
19 – 23 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
20 – 24กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
21 – 25 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
22 – 26 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
23 – 27 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
24 – 28 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
25 – 29 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
26 – 30 กันยายน 2562 14,888.- 7,900.- 1
27 กันยายน01 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
28 กันยายน02 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
29 กันยายน03 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1
30 กันยายน04 ตุลาคม 2562 14,888.- 7,900.- 1

 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / Infant เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 7,900  บาท**
 ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ1,500 บาท/ทริป**

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %