COOL PACKAGE MALDIVES 3D2N PG พัก2 คืน

COOL PACKAGE MALDIVES 3D2N PG พัก2 คืน
ราคา: 38,900 บาท
รหัสสินค้า: -
สถานะสินค้า:
ทัวร์ มัลดีฟส์  ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการ
กำหนดวันเดินทางแพ็คเกจมัลดีฟส์ 3วัน2คืน ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
พักห้องละ 2 ท่าน
   ออกเดินทางทุกวัน
เริ่มเดินทาง 01 พฤษภาคม – 30 ตุลาคม 2562
**กรุณาเช็คระบุวันเดินทางทุกครั้งก่อนทำการจอง**
ราคาเริ่มต้นพีเรียด
10-12,25-27 พฤษภาคม 2562
1-3,15-17,28-30 มิถุนายน 2562
5-7,29-31กรกฎาคม 2562
ราคา 38,900.- บาท/ต่อท่าน
2-4,23-25 สิงหาคม 2562
6-8,27-29 กันยายน 2562
4-6,25-27 ตุลาคม 2562
ราคา 40,900.- บาท/ต่อท่าน
(ราคานี้เป็นเพียงราคาเริ่มต้น ราคาขึ้นอยู่กับวันเดินทาง)
:: ราคาโปรโมชั่น ไม่มีราคาเด็ก ::

 
อัตราค่าบริการนี้รวม
  • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
  • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
  • ค่าห้องพักโรงแรม (ห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวหรือระดับเดียวกัน
  • ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
  • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
  • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละประเทศ
  • ทิปไกด์ท้องถิ่น ตามความพึงพอใจในบริการของทุกท่าน