ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส

ยุโรปตะวันตก อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
ราคา: 55,999 บาท
รหัสสินค้า: ZMXP10
สถานะสินค้า:
ทัวร์ อิตาลี ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
09 - 16 สิงหาคม 2562
(12 ส.ค. วันแม่แห่งชาติ / 15 ส.ค. วันสารทจีน)
10AUG TG940 BKK-MXP 00.40-07.35
15AUG TG931 CDG-BKK 13.40-05.55+1
62,999 62,999 62,999 12,999 48,999
13 - 20 กันยายน 2562 14SEP TG940 BKK-MXP 00.40-07.35
19SEP TG931 CDG-BKK 13.40-05.55+1
55,999 55,999 55,999 12,999 41,999
27 ก.ย. - 04 ต.ค. 2562 28SEP TG940 BKK-MXP 00.40-07.35
03OCT TG931 CDG-BKK 13.40-05.55+1
58,999 58,999 58,999 12,999 44,999
11 - 18 ตุลาคม 2562
(13 ต.ค. คล้ายวันสวรรคต ร. 9 และ วันออกพรรษ / 14 ต.ค. วันหยุดชดเชย)
12OCT TG940 BKK-MXP 00.40-07.35
17OCT TG931 CDG-BKK 13.40-05.55+1
58,999 58,999 58,999 12,999 44,999
18 - 25 ตุลาคม 2562
(23 ต.ค. วันปิยมหาราช)
19OCT TG940 BKK-MXP 00.40-07.35
24OCT TG931 CDG-BKK 13.40-05.55+1
62,999 62,999 62,999 12,999 48,999
08 - 15 พฤศจิกายน 2562 09NOV TG940 BKK-MXP 00.35-07.10
14NOV TG931 CDG-BKK 12.30-06.00+1
58,999 58,999 58,999 12,999 44,999
22 - 29 พฤศจิกายน 2562 23NOV TG940 BKK-MXP 00.35-07.10
28NOV TG931 CDG-BKK 12.30-06.00+1
58,999 58,999 58,999 12,999 44,999
04 - 11 ธันวาคม 2562
(05 ธ.ค. วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร. 9 / 10 ธ.ค. วันรัฐธรรมนูญ)
05DEC TG940 BKK-MXP 00.35-07.10
10DEC TG931 CDG-BKK 12.30-06.00+1
58,999 58,999 58,999 12,999 44,999
20 - 27 ธันวาคม 2562
(25 ธ.ค. คริสมาสต์)
21DEC TG940 BKK-MXP 00.35-07.10
26DEC TG931 CDG-BKK 12.30-06.00+1
65,999 65,999 65,999 15,999 51,999
27 ธ.ค. - 03 ม.ค. 2563
(31 ธ.ค. วันสิ้นปี / 01 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่)
28DEC TG940 BKK-MXP 00.35-07.10
02JAN TG931 CDG-BKK 12.30-06.00+1
69,999 69,999 69,999 15,999 55,999
30 ธ.ค. - 06 ม.ค. 2563
(31 ธ.ค. วันสิ้นปี / 01 ม.ค. วันขึ้นปีใหม่)
31DEC TG940 BKK-MXP 00.35-07.10
05JAN TG931 CDG-BKK 12.30-06.00+1
69,999 69,999 69,999 15,999 55,999
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ไม่สามารถเลื่อน เปลี่ยนวันเดินทาง หรือ อัพเกรดได้
-ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
-ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Thai Airways อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 ก.ก.
-ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
-ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน เช่น ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หรือ ผ่านชม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเวลา และ สถานการณ์จริงอีกครั้ง
-ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
-ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
-ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 18 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 2
4 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 42 ยูโร (EUR) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,680 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
-ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศฝรั่งเศส ท่านละ ประมาณ 3,500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ค่าธรรมเนียมของแต่ละประเทศ การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ประเทศฝรั่งเศส สามารถดำเนินการแทนได้ (โดยแผนกวีซ่าของบริษัท จะเป็นผู้ดำเนินการแทนให้ท่าน) ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องไปแสดงตน ยกเว้นสถานทูตจะขอให้ท่านเข้ามาสัมภาษณ์เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูตเท่านั้น หากเกิดกรณีนี้ ขอให้ท่านโปรดให้ความร่วมมือไปตามวัน และ เวลาที่สถานทูตนัดหมาย