RELAX ITALY

RELAX ITALY
ราคา: 39,999 บาท
รหัสสินค้า: CZFCO02
สถานะสินค้า:
ทัวร์ อิตาลี ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
21 - 27 มกราคม 2562 21JAN SQ983 BKK-SIN 20.25-00.05+1
22JAN SQ366 SIN-FCO 01.55-08.10
26JAN SQ355 MXP-SIN 12.40-07.35+1
27JAN SQ972 SIN-BKK 09.45-11.10
39,999 39,999 39,999 8,000 22,999
18 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 18FEB SQ983 BKK-SIN 20.25-00.05+1
19FEB SQ366 SIN-FCO 01.55-08.10
23FEB SQ355 MXP-SIN 12.40-07.35+1
24FEB SQ972 SIN-BKK 09.45-11.10
40,999 40,999 40,999 8,000 23,999
25 ก.พ. - 03 มี.ค. 2562 25FEB SQ983 BKK-SIN 20.25-00.05+1
26FEB SQ366 SIN-FCO 01.55-08.10
02MAR SQ355 MXP-SIN 12.40-07.35+1
03MAR SQ972 SIN-BKK 09.45-11.10
39,999 39,999 39,999 8,000 22,999
04 - 10 มีนาคม 2562 04MAR SQ983 BKK-SIN 20.25-00.05+1
05MAR SQ366 SIN-FCO 01.55-08.10
09MAR SQ355 MXP-SIN 12.40-07.35+1
10MAR SQ972 SIN-BKK 09.45-11.10
40,999 40,999 40,999 8,000 23,999
11 - 17 มีนาคม 2562 11MAR SQ983 BKK-SIN 20.25-00.05+1
12MAR SQ366 SIN-FCO 01.55-08.10
16MAR SQ355 MXP-SIN 12.40-07.35+1
17MAR SQ972 SIN-BKK 09.45-11.10
40,999 40,999 40,999 8,000 23,999
01 - 07 เมษายน 2562 01APR SQ983 BKK-SIN 20.05-23.30
02APR SQ366 SIN-FCO 01.30-08.05
06APR SQ355 MXP-SIN 13.00-07.00+1
07MAR SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05
43,999 43,999 43,999 8,000 26,999
29 เม.ย. - 05 พ.ค. 2562 29APR SQ983 BKK-SIN 20.05-23.30
30APR SQ366 SIN-FCO 01.30-08.05
04MAY SQ355 MXP-SIN 13.00-07.00+1
05MAY SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05
43,999 43,999 43,999 8,000 26,999
13 - 19 พฤษภาคม 2562 13MAY SQ983 BKK-SIN 20.05-23.30
14MAY SQ366 SIN-FCO 01.30-08.05
18MAY SQ355 MXP-SIN 13.00-07.00+1
18MAY SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05
42,999 42,999 42,999 8,000 25,999
20 - 26 พฤษภาคม 2562 20MAY SQ983 BKK-SIN 20.05-23.30
21MAY SQ366 SIN-FCO 01.30-08.05
25MAY SQ355 MXP-SIN 13.00-07.00+1
26MAY SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05
42,999 42,999 42,999 8,000 25,999
10 - 16 มิถุนายน 2562 10JUN SQ983 BKK-SIN 20.05-23.30
11JUN SQ366 SIN-FCO 01.30-08.05
15JUN SQ355 MXP-SIN 13.00-07.00+1
16JUN SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05
42,999 42,999 42,999 8,000 25,999
24 - 30 มิถุนายน 2562 24JUN SQ983 BKK-SIN 20.05-23.30
25JUN SQ366 SIN-FCO 01.30-08.05
29JUN SQ355 MXP-SIN 13.00-07.00+1
30JUN SQ972 SIN-BKK 09.35-11.05
42,999 42,999 42,999 8,000 25,999

อัตราค่าบริการนี้รวม
-
ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ 
-ค่าภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
-ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Singapore Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 กก. เช่น 23 กก. 1 ชิ้น 7 กก. 1 ชิ้น รวม 30 กก.)
-ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน            
-ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
-ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
-ค่าบริการยื่นขอวีซ่า เข้าทางประเทศอิตาลี
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
-ค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 15 ยูโร (EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 21 ยูโร
(EUR) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 36 ยูโร (EUR) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,440 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
-ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้น ประเทศอิตาลี ท่านละ ประมาณ 3,500-4,000 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และ ธรรมเนียมของแต่ละประเทศ (เฉพาะค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการส่วนนี้ขอความกรุณาลูกค้าผู้เดินทางถือไปจ่ายในวันที่ยื่นเอกสาร สแกนนิ้ว กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท โดยทางบริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแล และ อำนวยความสะดวกในวันนั้น)