ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ ส้มวาเลนเซีย

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ ส้มวาเลนเซีย
ราคา: 17,999 บาท
รหัสสินค้า: ZHKG05
สถานะสินค้า:
ชมแสงสีแสง A Symphony of Lights นั่งรถรางพีคแทรม
เที่ยวดิสนีย์แลนด์เต็มวัน พักดี 4 ดาวนอนฮ่องกง 2 คืน
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
ราคาจอยแลนด์
ไม่ใช้ตั๋ว
พักเดี่ยวเพิ่ม
03 – 06 พฤษภาคม 2562 ขาไป    HX780 (03.35-08.05)
ขากลับ HX767 (02.00-04.10)
18,999 17,999 13,999 5,500
04 – 07 พฤษภาคม 2562 ขาไป    HX780 (03.35-08.05)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
18,999 17,999 13,999 5,500
10 – 13 พฤษภาคม 2562 ขาไป    HX780 (03.35-08.05)
ขากลับ HX767 (02.00-04.10)
18,999 17,999 13,999 5,500
24 – 27 พฤษภาคม 2562 ขาไป    HX780 (03.35-08.05)
ขากลับ HX767 (02.00-04.10)
18,999 17,999 13,999 5,500
31 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 ขาไป    HX780 (02.00-05.40)
ขากลับ HX767 (02.00-04.10)
18,999 17,999 13,999 5,500
14 – 17 มิถุนายน 2562 ขาไป    HX780 (02.00-05.40)
ขากลับ HX767 (02.00-04.10)
17,999 18,999 12,999 5,500
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 ขาไป    HX780 (02.00-05.40)
ขากลับ HX767 (02.00-04.10)
17,999 18,999 12,999 5,500
05 – 08 กรกฎาคม 2562 ขาไป    HX780 (02.00-05.40)
ขากลับ HX767 (02.00-04.10)
18,999 17,999 13,999 5,500
12 – 15 กรกฎาคม 2562 ขาไป    HX780 (02.00-05.40)
ขากลับ HX767 (02.00-04.10)
18,999 17,999 13,999 5,500
13 – 16 กรกฎาคม 2562 ขาไป    HX780 (02.00-05.40)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
18,999 17,999 13,999 5,500
25 – 28 กรกฎาคม 2562 ขาไป    HX780 (02.00-05.40)
ขากลับ HX779 (20.45-22.50)
18,999 17,999 13,999 5,500
02 – 05 สิงหาคม 2562 ขาไป    HX780 (02.00-05.40)
ขากลับ HX767 (02.00-04.10)
19,999 18,999 14,999 5,500
16 – 19 สิงหาคม 2562 ขาไป    HX780 (02.00-05.40)
ขากลับ HX767 (02.00-04.10)
19,999 18,999 14,999 5,500
23 – 26 สิงหาคม 2562 ขาไป    HX780 (02.00-05.40)
ขากลับ HX767 (02.00-04.10)
19,999 18,999 14,999 5,500
06 – 09 กันยายน 2562 ขาไป    HX780 (02.00-05.40)
ขากลับ HX767 (02.00-04.10)
19,999 18,999 14,999 5,500
20 – 23 กันยายน 2562 ขาไป    HX780 (02.00-05.40)
ขากลับ HX767 (02.00-04.10)
19,999 18,999 14,999 5,500
27 – 30 กันยายน 2562 ขาไป    HX780 (02.00-05.40)
ขากลับ HX767 (02.00-04.10)
19,999 18,999 14,999 5,500
10 – 13 ตุลาคม 2562 ขาไป    HX762 (03.20-06.55)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
21,999 20,999 16,999 5,500
18 – 21 ตุลาคม 2562 ขาไป    HX780 (02.00-05.40)
ขากลับ HX767 (02.00-04.10)
21,999 20,999 16,999 5,500
23 – 26 ตุลาคม 2562 ขาไป    HX780 (02.00-05.40)
ขากลับ HX761 (22.45-00.45)
19,999 18,999 14,999 5,500
25 – 28 ตุลาคม 2562 ขาไป    HX780 (02.00-05.40)
ขากลับ HX767 (02.00-04.10)
19,999 18,999 14,999 5,500
 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 200 เหรียญ /ทริป/ท่าน

 
อัตราค่าบริการนี้รวม
R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                                               R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.                              R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน                R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ          
R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                                  R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
T ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
T ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%