ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ ส้มซ่า

ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ ส้มซ่า
ราคา: 15,999 บาท
รหัสสินค้า: ZHKG11
สถานะสินค้า:
สักการะพระใหญ่วัดโป่วหลิน หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว

เที่ยวดิสนีย์แลนด์ พักโรงแรม 4 ดาว! นอนฮ่องกง 2 คืน

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
07 – 09 มิถุนายน 2562 16,999 15,999 5,000
08 – 10 มิถุนายน 2562 16,999 15,999 5,000
14 – 16 มิถุนายน 2562 16,999 15,999 5,000
15 – 17 มิถุนายน 2562 16,999 15,999 5,000
21 – 23 มิถุนายน 2562 16,999 15,999 5,000
22 – 24 มิถุนายน 2562 16,999 15,999 5,000
28 – 30 มิถุนายน 2562 16,999 15,999 5,000
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 15,999 14,999 5,000
05 – 07 กรกฎาคม 2562 17,999 16,999 5,000
06 – 08 กรกฎาคม 2562 17,999 16,999 5,000
11 – 13 กรกฎาคม 2562 16,999 15,999 5,000
12 – 14 กรกฎาคม 2562 17,999 16,999 5,000
13 – 15 กรกฎาคม 2562 17,999 16,999 5,000
18 – 20 กรกฎาคม 2562 16,999 15,999 5,000
19 – 21 กรกฎาคม 2562 17,999 16,999 5,000
20 – 22 กรกฎาคม 2562 17,999 16,999 5,000
26 – 28 กรกฎาคม 2562 18,999 17,999 5,000
27 – 29 กรกฎาคม 2562 19,999 18,999 5,000
01 – 03 สิงหาคม 2562 16,999 15,999 5,000
02 – 04 สิงหาคม 2562 17,999 16,999 5,000
03 – 05 สิงหาคม 2562 17,999 16,999 5,000
08 – 10 สิงหาคม 2562 16,999 15,999 5,000
09 – 11 สิงหาคม 2562 18,999 17,999 5,000
10 – 12 สิงหาคม 2562 19,999 18,999 5,000
15 – 17 สิงหาคม 2562 16,999 15,999 5,000
16 – 18 สิงหาคม 2562 17,999 16,999 5,000
17 – 19 สิงหาคม 2562 17,999 16,999 5,000
23 – 25 สิงหาคม 2562 17,999 16,999 5,000
24 – 26 สิงหาคม 2562 17,999 16,999 5,000
 
 
หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ต้องการเข้าดิสนีย์แลนด์ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ท่านละ 2,000 บาท
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 200 เหรียญ /ทริป/ท่าน
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลจีน และฮ่องกงร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ บัวหิมะ, ผ้าไหม, ไข่มุก, ใบชา, ใยไผ่ไหม, หยก และร้านจิวเวอร์รี่ ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกแห่ง ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 300 เหรียญ / คน / ร้าน
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                                   R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.                  R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน    R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ          
R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                                      R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
T ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 200 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
T ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%