ตุรกี [เลสโก เชอรี่ดีต่อใจ

ตุรกี [เลสโก เชอรี่ดีต่อใจ
ราคา: 31,999 บาท
รหัสสินค้า: ZIST14
สถานะสินค้า:
ทัวร์ ตุรกี ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์ 
อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
01 – 09 มิถุนายน 2562 01JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
08JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
33,999 33,999 33,999 9,000 17,999
08 – 16 มิถุนายน 2562 08JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
15JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
33,999 33,999 33,999 9,000 17,999
09 – 17 มิถุนายน 2562 09JUN TK65 BKK-IST 21.45-04.10+1
16JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
33,999 33,999 33,999 9,000 17,999
15 – 23 มิถุนายน 2562 15JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
22JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
33,999 33,999 33,999 9,000 17,999
16 – 24 มิถุนายน 2562 16JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
23JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
33,999 33,999 33,999 9,000 17,999
22 – 30 มิถุนายน 2562 22JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
29JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
33,999 33,999 33,999 9,000 17,999
23 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 23JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
30JUN TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
33,999 33,999 33,999 9,000 17,999
28 มิ.ย. – 06 ก.ค. 2562 28JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
05JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
33,999 33,999 33,999 9,000 17,999
29 มิ.ย. – 07 ก.ค. 2562 29JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
06JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
33,999 33,999 33,999 9,000 17,999
30 มิ.ย. – 08 ก.ค. 2562 30JUN TK69 BKK-IST 23.00-05.20+1
07JUL TK64 IST-BKK 20.15-09.50+1
31,999 31,999 31,999 9,000 16,999
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าบัตรโดยสารตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) ของสายการบิน Turkish Airlines ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง (Upgrade) หรือ เปลี่ยนแปลง วันเดินทางกลับ (Change Date) ไม่ว่ากรณีใดก็ตามซึ่งที่นั่งถูกระบุให้เป็นหมู่คณะ และ ไม่สามารถสะสมไมล์ได้
-ค่าภาษีน้ำมัน ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
-ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Turkish Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 1 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 ก.ก. (ไม่สามารถซื้อน้ำหนักเพิ่มได้)
-ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการที่ระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
-ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐานตามที่รายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน
-ค่าอาหารตามที่รายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
-ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
-ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ไทย ท่านละ 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) /ทริป/ท่าน ตามธรรมเนียม
ค่าทิปรวมตลอดการเดินทางทั้งหมด ตามธรรมเนียม 80 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 2,640 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน
-ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า กรณีผู้เดินทางที่ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ (ไม่ใช่หนังสือเดินทางไทย) อัตราค่าบริการ และ การขอวีซ่า กรุณาติดต่อกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ เพื่อขอคำแนะนำในการยื่นคำร้องขอวีซ่า