ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ เลสโก พาวเวอร์ ลาเวนเดอร์

ญี่ปุ่น ฟูจิ โตเกียว นาริตะ เลสโก พาวเวอร์ ลาเวนเดอร์
ราคา: 18,999 บาท
รหัสสินค้า: ZNRT17
สถานะสินค้า:
ทัวร์ ญี่ปุ่น  ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์

 
อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
05 – 09 มิถุนายน 2562 18,999 8,000
06 – 10 มิถุนายน 2562 19,999 8,000
07 – 11 มิถุนายน 2562 19,999 8,000
12 – 16 มิถุนายน 2562 19,999 8,000
13 – 17 มิถุนายน 2562 19,999 8,000
14 – 18 มิถุนายน 2562 19,999 8,000
19 – 23 มิถุนายน 2562 19,999 8,000
20 – 24 มิถุนายน 2562 19,999 8,000
21 – 25 มิถุนายน 2562 19,999 8,000
26 – 30 มิถุนายน 2562 19,999 8,000
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 19,999 8,000
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 19,999 8,000
03 – 07 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000
04 – 08 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000
05 – 09 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000
09 – 13 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000
10 – 14 กรกฎาคม 2562 18,999 8,000
17 – 21 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000
18 – 22 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000
19 – 23 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000
23 – 27 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000
24 – 28 กรกฎาคม 2562 19,999 8,000
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 19,999 8,000
01 – 05 สิงหาคม 2562 19,999 8,000
02 – 06 สิงหาคม 2562 19,999 8,000
07 – 11 สิงหาคม 2562 19,999 8,000
13 – 17 สิงหาคม 2562 20,999 8,000
14 – 18 สิงหาคม 2562 18,999 8,000
15 – 19 สิงหาคม 2562 19,999 8,000
16 – 20 สิงหาคม 2562 19,999 8,000
20 – 24 สิงหาคม 2562 19,999 8,000
21 – 25 สิงหาคม 2562 19,999 8,000
22 – 26 สิงหาคม 2562 19,999 8,000
23 – 27 สิงหาคม 2562 19,999 8,000
27 – 31 สิงหาคม 2562 19,999 8,000
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 19,999 8,000
29 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 19,999 8,000
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 19,999 8,000
03 – 07 กันยายน 2562 19,999 8,000
04 – 08 กันยายน 2562 19,999 8,000
05 – 09 กันยายน 2562 19,999 8,000
06 – 10 กันยายน 2562 19,999 8,000
10 – 14 กันยายน 2562 19,999 8,000
11 – 15 กันยายน 2562 19,999 8,000
12 – 16 กันยายน 2562 19,999 8,000
13 – 17 กันยายน 2562 19,999 8,000
17 – 21 กันยายน 2562 19,999 8,000
18 – 22 กันยายน 2562 19,999 8,000
19 – 23 กันยายน 2562 19,999 8,000
20 – 24 กันยายน 2562 19,999 8,000
24 – 28 กันยายน 2562 19,999 8,000
25 – 29 กันยายน 2562 18,999 8,000
26 – 30 กันยายน 2562 19,999 8,000
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 19,999 8,000
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
-ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
-ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
-ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
-ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
-
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)