เกาหลี ยงอิน โซล

เกาหลี ยงอิน โซล
ราคา: 14,999 บาท
รหัสสินค้า: ZICN25
สถานะสินค้า:
ทัวร์ เกาหลี ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์


 
กำหนดการเดินทาง
พฤษภาคม – มิถุนายน 2562
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
ราคา
จอยแลนด์
(ไม่รวมตั๋ว)
ราคา
เด็กอายุไม่เกิน
2 ขวบ
พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
01 – 05 พฤษภาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
02 – 06 พฤษภาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
03 – 07 พฤษภาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
08 – 12 พฤษภาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
09 – 13 พฤษภาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
10 – 14 พฤษภาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
16 – 20 พฤษภาคม 2562 (วันหยุด) 14,999 6,900 4,900 5,000
17 – 21 พฤษภาคม 2562 (วันหยุด) 14,999 6,900 4,900 5,000
22 – 26 พฤษภาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
23 – 27 พฤษภาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
24 – 28 พฤษภาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
29 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
30 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
31 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
05 – 09 มิถุนายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
06 – 10 มิถุนายน 2562 12,999 6,900 4,900 5,000
07 – 11 มิถุนายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
12 – 16 มิถุนายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
13 – 17 มิถุนายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
14 – 18 มิถุนายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
19 – 23 มิถุนายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
20 – 24 มิถุนายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
21 – 25 มิถุนายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
26 – 30 มิถุนายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
27 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
28 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
12 – 16 กรกฎาคม 2562 (วันหยุด) 14,999 6,900 4,900 5,000
13 – 17 กรกฎาคม 2562 (วันหยุด) 14,999 6,900 4,900 5,000
15 – 19 กรกฎาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
25 – 29 กรกฎาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
26 – 30 กรกฎาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
27 – 31 กรกฎาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
02 – 06 สิงหาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
08 – 12 สิงหาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
09 – 13 สิงหาคม 2562 15,999 6,900 4,900 5,000
14 – 18 สิงหาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
16 – 20 สิงหาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
21 – 25 สิงหาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
23 – 27 สิงหาคม 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
30 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
04 – 08 กันยายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
11 – 15 กันยายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
18 – 22 กันยายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000
25 – 29 กันยายน 2562 14,999 6,900 4,900 5,000

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
-ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ 
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
-ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
-ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ      
-ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
-ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
-ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
-ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
-
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
-ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว