มหัศจรรย์ TAIPEI

มหัศจรรย์ TAIPEI
ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: BT-TPE02
สถานะสินค้า:
ทัวร์ ประเทศ ไต้หวัน กับมิ่ราออนทัวร์ดีที่สุด 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
ตารางและวันเดินทาง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
24 พ.ค. 62 28 พ.ค. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000
07 มิ.ย. 62 11 มิ.ย. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000
21 มิ.ย. 62 25 มิ.ย. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
28 มิ.ย. 62 02 ก.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
05 ก.ค. 62 09 ก.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
19 ก.ค. 62 23 ก.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
26 ก.ค. 62 30 ก.ค. 62 25 16,900 16,900 15,900 4,000
02 ส.ค. 62 06 ส.ค. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000
09 ส.ค. 62 13 ส.ค. 62 25 16,900 16,900 15,900 4,000
10 ส.ค. 62 14 ส.ค. 62 25 16,900 16,900 15,900 4,000
16 ส.ค. 62 20 ส.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
30 ส.ค. 62 03 ก.ย. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000
05 ก.ย. 62 09 ก.ย. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
06 ก.ย. 62 10 ก.ย. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
13 ก.ย. 62 17 ก.ย. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
21 ก.ย. 62 25 ก.ย. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
22 ก.ย. 62 26 ก.ย. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000
27 ก.ย. 62 01 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
28 ก.ย. 62 02 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
29 ก.ย. 62 03 ต.ค. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000
04 ต.ค. 62 08 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
06 ต.ค. 62 10 ต.ค. 62 25 13,900 13,900 12,900 4,000
11 ต.ค. 62 15 ต.ค. 62 25 16,900 16,900 15,900 4,000
18 ต.ค. 62 22 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
19 ต.ค. 62 23 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
20 ต.ค. 62 24 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
25 ต.ค. 62 29 ต.ค. 62 25 14,900 14,900 13,900 4,000
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป -กลับพร้อมคณะ อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋วไม่สามารถระบุที่นั่งได้ โดยทางสายการบินจะเป็นผู้กำหนด
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (ห้องพักแบบ 2 ท่าน และ 3 ท่าน) หากมาไม่ครบคู่หรือต้องการพักเดี่ยวท่านสามารถชำระค่าบริการเพิ่มเติมได้โดยทำการจองและชำระเงินก่อนการเดินทางเท่านั้น
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชและยานพาหนะ รับ–ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก./ท่าน ไม่เกิน 2 ใบ และ ถือขึ้นเครื่องได้ท่านละ 7 กก./1ใบ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าวีซ่าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันสำหรับชาวต่างชาติ (PASSPORTไทยได้รับการยกเว้นการทำวีซ่าเข้าประเทศไต้หวัน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ใน อัตรา รวม 1,200 NT/ลูกทัวร์ 1 ท่าน/ทริป(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)