มหัศจรรย์ ไหวพระ4วัดดัง

มหัศจรรย์ ไหวพระ4วัดดัง
ราคา: 3,999 บาท
รหัสสินค้า: BT-JT01_DD
สถานะสินค้า:
ทัวร์ ประเทศ พม่า กับมิ่ราออนทัวร์ดีที่สุดอัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง สายการบิน จำนวน ราคาต่อท่าน/ไม่มีราคาเด็ก
02 พ.ค. 62 02 พ.ค. 62 DD 30+1 4,999
09 พ.ค. 62 09 พ.ค. 62 DD 30+1 4,999
16 พ.ค. 62 16 พ.ค. 62 DD 30+1 4,999
23 พ.ค. 62 23 พ.ค. 62 DD 30+1 3,999
30 พ.ค. 62 30 พ.ค. 62 DD 30+1 3,999
06 มิ.ย. 62 06 มิ.ย. 62 DD 30+1 4,499
13 มิ.ย. 62 13 มิ.ย. 62 DD 30+1 4,499
20 มิ.ย. 62 20 มิ.ย. 62 DD 30+1 4,499
27 มิ.ย. 62 27 มิ.ย. 62 DD 30+1 4,499
04 ก.ค. 62 04 ก.ค. 62 DD 30+1 4,499
11 ก.ค. 62 11 ก.ค. 62 DD 30+1 4,499
25 ก.ค. 62 25 ก.ค. 62 DD 30+1 4,499
01 ส.ค. 62 01 ส.ค. 62 DD 30+1 4,499
08 ส.ค. 62 08 ส.ค. 62 DD 30+1 4,499
15 ส.ค. 62 15 ส.ค. 62 DD 30+1 4,499
22 ส.ค. 62 22 ส.ค. 62 DD 30+1 4,499
29 ส.ค. 62 29 ส.ค. 62 DD 30+1 4,499
05 ก.ย. 62 05 ก.ย. 62 DD 30+1 4,499
12 ก.ย. 62 12 ก.ย. 62 DD 30+1 4,499
19 ก.ย. 62 19 ก.ย. 62 DD 30+1 4,499
26 ก.ย. 62 26 ก.ย. 62 DD 30+1 4,499


อัตราค่าบริการรวม
-ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
-อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิ์ในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
-ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
-ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
-ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
-ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง
-ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
-ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
-ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
-ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน
-ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
-ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
-ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
-ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)