Russia ช็อคโกแลตเปลี่ยนสี

Russia ช็อคโกแลตเปลี่ยนสี
ราคา: 33,999 บาท
รหัสสินค้า: ZDME06
สถานะสินค้า:

มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรมกำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
14 – 19 กันยายน 2562 14SEP EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
15SEP EY65   AUH-DME 02.25-06.50
18SEP EY68   DME-AUH 12.40-18.55
18SEP EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1
36,999 36,999 36,999 7,000 18,999
17 – 22 กันยายน 2562 17SEP EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
18SEP EY65   AUH-DME 02.25-06.50
21SEP EY68   DME-AUH 12.40-18.55
21SEP EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1
36,999 36,999 36,999 7,000 18,999
21 – 26 กันยายน 2562 21SEP EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
22SEP EY65   AUH-DME 02.25-06.50
25SEP EY68   DME-AUH 12.40-18.55
25SEP EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1
36,999 36,999 36,999 7,000 18,999
28 ก.ย. – 03 ต.ค. 2562 28SEP EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
29SEP EY65   AUH-DME 02.25-06.50
02OCT EY68   DME-AUH 12.40-18.55
02OCT EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1
33,999 33,999 33,999 7,000 18,999
05 - 10 ตุลาคม 2562 05OCT EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
06OCT EY65   AUH-DME 02.25-06.50
09OCT EY68   DME-AUH 12.40-18.55
09OCT EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1
35,999 35,999 35,999 7,000 20,999
09 - 14 ตุลาคม 2562 09OCT EY405 BKK-AUH 18.25-21.45
10OCT EY65   AUH-DME 02.25-06.50
13OCT EY68   DME-AUH 12.40-18.55
13OCT EY402 AUH-BKK 21.35-07.10+1
35,999 35,999 35,999 7,000 20,999

อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรณีต้องการ Upgrade เป็น ชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
- ค่าภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยสายการบิน Etihad Airlines อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละ 2 ชิ้น โดยมีน้ำหนักรวมกันไม่เกิน 30 กก. (แต่ละชิ้น ควรหนักไม่เกิน 23 กก. เช่น 23 กก. 1 ชิ้น 7 กก. 1 ชิ้น รวม 30 กก.)       
- ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทาง ตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปคนขับรถ)
- ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตราฐาน ตามรายการระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน หรือ 3 ท่าน ต่อห้อง กรณีที่โรงแรมมีห้องพัก 3 ท่าน Triple ว่าง) กรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระบุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พักไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทนโดยอ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิมโดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
- ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงไว้ในโปรแกรมชัดเจน        
- ค่าอาหาร ตามรายการระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
- ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการ และ อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรณีต้องการซื้อประกันเพิ่มเพื่อคุ้มครองสุขภาพกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการระบุ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ (กรุณาสอบถามอัตราค่าบริการจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการทุกครั้ง)
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
- ค่าทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 24 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน ตามธรรมเนียม
- ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 18 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD)/ทริป/ลูกค้า 1 ท่าน ตามธรรมเนียม
ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ รวมทั้ง 3 ท่าน ตลอดการเดินทาง ตามธรรมเนียม 42 เหรียญดอลล่าร์สหรัฐอเมริกา (USD) หรือ คำนวนเป็นเงินไทยประมาณ 1,400 บาท (THB) รวมไปถึงเด็กอายุมากกว่า 2 ปี ยกเว้น เด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน