เลสโก ทุ่งดอกไม้หลากสี

เลสโก ทุ่งดอกไม้หลากสี
ราคา: 25,999 บาท
รหัสสินค้า: ZHOK06
สถานะสินค้า:

ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ 5วัน 3คืน

 
ตื่นตาตื่นใจกับ...ทุ่งดอกไม้หลากสี
 
ชมความงามของบ่อน้ำสีฟ้า ใช้รถทุกวันไม่มีวันอิสระ
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
03 – 07 กรกฎาคม 2562 28,999 8,000
10 – 14 กรกฎาคม 2562 28,999 8,000
17 – 21 กรกฎาคม 2562 28,999 8,000
31 ก.ค. – 04 ส.ค. 2562 28,999 8,000
07 – 11 สิงหาคม 2562 27,999 8,000
14 – 18 สิงหาคม 2562 25,999 8,000
21 – 25 สิงหาคม 2562 25,999 8,000
28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2562 25,999 8,000
04 – 08 กันยายน 2562 25,999 8,000
11 – 15 กันยายน 2562 25,999 8,000
18 – 22 กันยนยน 2562 26,999 8,000
25 -29 กันยายน 2562 25,999 8,000
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
laugh ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                         laugh ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
laugh ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.         laugh ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
laugh ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน          laugh ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ          
laugh ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                            laugh ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
laugh ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 3,500 เยน/ทริป/ต่อท่าน
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%