ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ ซัปโปโร

ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ ซัปโปโร
ราคา: 25,999 บาท
รหัสสินค้า: ZHOK08
สถานะสินค้า:

ฮอกไกโด ฟูราโน่ โอตารุ ซัปโปโร

ตื่นตาตื่นใจกับทุ่งดอกไม้2สี ที่บานสะพรั่ง ณ ฟูราโน่
อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยเต็ม 1วัน
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
14 – 19 สิงหาคม 2562 30,999 8,000
17 – 22 สิงหาคม 2562 27,999 8,000
21 – 26 สิงหาคม 2562 30,999 8,000
24 – 29 สิงหาคม 2562 27,999 8,000
28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562 29,999 8,000
31 ส.ค. – 05 ก.ย. 2562 29,999 8,000
04 – 09 กันยายน 2562 29,999 8,000
07 – 12 กันยายน 2562 25,999 8,000
11 – 16 กันยายน 2562 29,999 8,000
14 – 19 กันยายน 2562 27,999 8,000
18 – 23 กันยายน 2562 29,999 8,000
21 – 26 กันยายน 2562 29,999 8,000
25 – 30 กันยายน 2562 29,999 8,000
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                       - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
- ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.       - ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
- ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน        - ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ         
- ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                          - ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%