เทียนสินปักกิ่ง นั่งสามล้อหูถง4วัน3คืน ซุปตาร์... แดนมังกร

เทียนสินปักกิ่ง นั่งสามล้อหูถง4วัน3คืน ซุปตาร์... แดนมังกร
ราคา: 12,888 บาท
รหัสสินค้า: XWTSN01
สถานะสินค้า:
กำแพงเมืองจีน.. หนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของโลก
จัตุรัสเทียนอันเหมิน.. หนึ่งในจัตุรัสที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก
เที่ยวไฮไลท์ !! พระราชวังกู้กงและพระราชวังฤดูร้อน
3 มิติ.. แห่งแรกในกรุงปักกิ่ง พิเศษสุด!! แถมฟรี นั่งสามล้อถีบ “หูถง” ชมเขตบ้านเก่าปักกิ่ง 
พิเศษ..เปลี่ยนบรรยากาศนั่งรถไฟความเร็วสูงเทียนสิน-ปักกิ่ง 1 เที่ยว
เมนูพิเศษ !! เป็ดปักกิ่งสุกี้มองโกลBUFFET BBQ อาหารแต้จิ๋ว
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
พัก 2 ท่านต่อห้อง

(ไม่มีราคาเด็ก)
พักเดี่ยว
06 - 09 เมษายน 2562 (วันจักรี) 14,888.- 4,500.-
11 – 14 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) 15,888.- 4,500.-
13 - 16 เมษายน 2562 (วันสงกรานต์) 16,888.- 4,500.-
18 - 21 เมษายน 2562 13,888.- 4,500.-
20 - 23 เมษายน 2562 13,888.- 4,500.-
25 - 28 เมษายน 2562 13,888.- 4,500.-
27 - 30 เมษายน 2562 13,888.- 4,500.-
02 - 05 พฤษภาคม 2562 13,888.- 4,500.-
04 - 07 พฤษภาคม 2562 13,888.- 4,500.-
09 - 12 พฤษภาคม 2562 (วันพืชมงคล) 14,888.- 4,500.-
16 - 19 พฤษภาคม 2562 13,888.- 4,500.-
18 - 21 พฤษภาคม 2562 (วันวิสาขบูชา) 14,888.- 4,500.-
23 - 26 พฤษภาคม 2562 13,888.- 4,500.-
30 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562 13,888.- 4,500.-
06 - 09 มิถุนายน 2562 12,888.- 4,500.-
13 - 16 มิถุนายน 2562 12,888.- 4,500.-
20 - 23 มิถุนายน 2562 12,888.- 4,500.-
27 - 30 มิถุนายน 2562 12,888.- 4,500.-
04 - 07 กรกฎาคม 2562 13,888.- 4,500.-
13 - 16 กรกฎาคม 2562 (วันอาสาฬบูชา) 14,888.- 4,500.-
18 - 21 กรกฎาคม 2562 13,888.- 4,500.-
25 - 28 กรกฎาคม 2562
**วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10**
14,888.- 4,500.-
27 - 30 กรกฎาคม 2562
**วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10**
14,888.- 4,500.-
01 – 04 สิงหาคม 2562 13,888.- 4,500.-
08 – 11 สิงหาคม 2562  (วันแม่) 14,888.- 4,500.-
15 - 18 สิงหาคม 2562  13,888.- 4,500.-
22 - 25 สิงหาคม 2562  13,888.- 4,500.-
29 สิงหาคม – 01 กันยายน 2562  13,888.- 4,500.-
05 – 08 กันยายน 2562  13,888.- 4,500.-
12 - 15 กันยายน 2562  13,888.- 4,500.-
19 - 22 กันยายน 2562  13,888.- 4,500.-
26 - 29กันยายน 2562  13,888.- 4,500.-
17 – 20 ตุลาคม 2562  14,888.- 4,500.-
19 – 22 ตุลาคม 2562  14,888.- 4,500.-
22 – 25 ตุลาคม 2562  (วันปิยมหาราช) 16,888.- 4,500.-
24 - 27 ตุลาคม 2562  14,888.- 4,500.-
26 - 29 ตุลาคม 2562  14,888.- 4,500.-
29 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562  14,888.- 4,500.-


 

**ราคาสำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการตั๋วเครื่องบิน 7,888บาท**
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 5,000.-
ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบินและวีซ่า
* ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจองทัวร์ *
** ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง **
 
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ :รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 1 ชิ้น น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าวีซ่าแบบกรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,500 บาท  (สำหรับพาสสปอต์ไทย และเดินทางไป-กลับพร้อมคณะเท่านั้น) 
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,000 บาท**(หมายเหตุ เนื่องจากศูนย์ให้บริการยื่นขอวีซ่าประเทศจีนประจำกรุงเทพฯ  มีการประกาศปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการบริการของศูนย์ฯ วีซ่าจีนประจำกรุงเทพฯโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป)
 • ค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 300 หยวน/ทริป/ต่อท่านในส่วนค่าทิปหัวหน้าทัวร์ท่านละ 400บาทต่อทริป/ลูกค้า (เด็กต้องเสียค่าทิปเท่าผู้ใหญ่)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง หากสายการบินมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มตามความเป็นจริง ก่อนการเดินทาง
 • ค่าวีซ่าจีนสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %