HOKKAIDO ASAHIKAWA 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้เปลี่ยนสี หวานเย็น

HOKKAIDO ASAHIKAWA 5D3N ซุปตาร์ ใบไม้เปลี่ยนสี หวานเย็น
ราคา: 23,888 บาท
รหัสสินค้า: XJ119
สถานะสินค้า:
ฮอกไกโดฟรีเดย์เพลิดเพลินใจอิสระช้อปปิ้ง 1 วันเต็ม
               นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิวอุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง
ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ณเนินพระพุทธเจ้า
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิและ อิออนทาวน์

เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด
พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ


วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซส์
02 – 06 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
06 – 10 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
09 – 13 ตุลาคม 2562 27,888.- 7,900.- 34+1
13 – 17 ตุลาคม 2562 27,888.- 7,900.- 34+1
16 – 20 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
20 – 24 ตุลาคม 2562 26,888.- 7900.- 34+1
23 – 27 ตุลาคม 2562 27,888.- 7,900.- 34+1
26 – 30 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
27 – 31 ตุลาคม 2562 26,888.- 7,900.- 34+1
28 ตุลาคม – 01 พฤศจิกายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
29 ตุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
30 ตุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2562 25,888.- 7900.- 34+1
31 ตุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2562 25,888.- 7,900.- 34+1
01 – 05 พฤศจิกายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1
02 – 06 พฤศจิกายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1
03 – 07 พฤศจิกายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1
04 – 08 พฤศจิกายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1
05 – 09 พฤศจิกายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1
06 – 10 พฤศจิกายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1
07 – 11 พฤศจิกายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1
08 – 12 พฤศจิกายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1
09 – 13 พฤศจิกายน  2562 23,888.- 7900.- 34+1
10 – 14 พฤศจิกายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1
11 – 15 พฤศจิกายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1
12 – 16 พฤศจิกายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1
13 – 17 พฤศจิกายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1
14 – 18 พฤศจิกายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1
15 – 19 พฤศจิกายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1
16 – 20 พฤศจิกายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1
17 – 21 พฤศจิกายน  2562 23,888.- 7900.- 34+1
18 – 22 พฤศจิกายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1
19 – 23 พฤศจิกายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1
20 – 24 พฤศจิกายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1
21 – 25 พฤศจิกายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1
22 – 26 พฤศจิกายน  2562 23,888.- 7,900.- 34+1
อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 
เดินทางขึ้นต่ำ 34 ท่าน หากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า