OSAKA KYOTO TAKAYAMA 6D4N ซุปตาร์เซเลบกิโมโน

OSAKA KYOTO TAKAYAMA 6D4N ซุปตาร์เซเลบกิโมโน
ราคา: 26,888 บาท
รหัสสินค้า: XJ104
สถานะสินค้า:
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไม่มีวันอิสระ
เยือนเมืองเกียวโต ชมปราสาททองวัดคินคะคุจิ และศาลเจ้าจิ้งจอก
เที่ยวทาคายาม่า และหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
ชมความน่ารัก ของลิงภูเขา
แช่ออนเซ็น
ชมขั้นตอนการผลิตวาซาบิ ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น
เยือนเมืองแห่งสายน้ำ กุโจ ฮาจิมัน
สัมผัสความยิ่งใหญ่ของ
ปราสาทโอซาก้า
ช้อปปิ้งจุใจมิตซุยเอาท์เล็ตพาร์คแจ็สท์ดรีม และชินไซบาชิ
FREE WIFI ON BUS
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซส์
27 มีนาคม-01 เมษายน 2562 26,888.- 8,900.- 34+1
28 มีนาคม-02 เมษายน 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
29 มีนาคม-03 เมษายน 2562 32,888.- 8,900.- 34+1
30 มีนาคม-04 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
31 มีนาคม-05 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
01-06 เมษายน 2562 32,888.- 8,900.- 34+1
02-07 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
03-08 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
04-09 เมษายน 2562 31,888.- 8,900.- 34+1
05-10 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
06-11 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
07-12 เมษายน 2562 32,888.- 8,900.- 34+1
08-13 เมษายน 2562 32,888.- 8,900.- 34+1
09-14 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 36,888.- 8,900.- 34+1
10-15 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 37,888.- 8,900.- 34+1
11-16 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 39,888.- 8,900.- 34+1
13-18 เมษายน 2562 (สงกรานต์) 38,888.- 8,900.- 34+1
14-19 เมษายน 2562 33,888.- 8,900.- 34+1
15-20 เมษายน 2562 33,888.- 8,900.- 34+1
16-21 เมษายน 2562 33,888.- 8,900.- 34+1
17-22 เมษายน 2562 31,888.- 8,900.- 34+1
18-23 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
19-24 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
20-25 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
21-26 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
22-27 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
25-30 เมษายน 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
26 เมษายน-01 พฤษภาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
27 เมษายน-02 พฤษภาคม 2562 30,888.- 8,900.- 34+1
06-11 พฤษภาคม 2562 28,888.- 8,900.- 34+1
07-12 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
08-13 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
09-14 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
10-15 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
11-16 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
12-17 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
13-18 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
14-19 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
15-20 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
16-21 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
17-22 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
18-23 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
19-24 พฤษภาคม 2562 26,888.- 8,900.- 34+1
20-25 พฤษภาคม 2562 26,888.- 8,900.- 34+1
21-26 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
22-27 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
23-28 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
24-29 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
25-30 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
26-31 พฤษภาคม 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
27 พฤษภาคม-01 มิถุนายน 2562 26,888.- 8,900.- 34+1
28 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2562 29,888.- 8,900.- 34+1
29 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2562 26,888.- 8,900.- 34+1
30 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2562 26,888.- 8,900.- 34+1

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,200 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %