ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ ฮาลอง

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ ฮาลอง
ราคา: 14,900 บาท
รหัสสินค้า: BT-VN07_FD
สถานะสินค้า:
เวียดนามเหนือ 5 วัน 4 คืน
ฮานอย ฮาลอง พักหรู 5 ดาว 
ซาปา นิงห์บิงห์ ฟานซิปัน
ชมนาขั้นบันได หลังคาอินโดจีน
นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขาฟานซิปัน ยอดที่สูงที่สุดในอินโดจีน
 
ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน ฮาลอง 5วัน 4คืน บิน FD
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
21 ก.พ.62 25 ก.พ.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500
28 ก.พ.62 4 มี.ค.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500
7 มี.ค.62 11 มี.ค.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500
14 มี.ค.62 18 มี.ค.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500
21 มี.ค.62 25 มี.ค.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500
28 มี.ค.62 1 เม.ย.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500
04 เม.ย.62 08 เม.ย.62 24+1 17,900 17,900 16,900 3,500
11 เม.ย.62 15 เม.ย.62 24+1 17,900 17,900 16,900 3,500
18 เม.ย.62 22 เม.ย.62 24+1 14,900 14,900 13,900 3,500
25 เม.ย.62 29 เม.ย.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500
01 พ.ค.62 05 พ.ค.62 24+1 17,900 17,900 16,900 3,500
09 พ.ค.62 13 พ.ค.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500
16 พ.ค.62 20 พ.ค.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500
23 พ.ค.62 27 พ.ค.62 24+1 16,900 16,900 15,900 3,500
30 พ.ค.62 03 มิ.ย.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500
06 มิ.ย.62 10 มิ.ย.62 24+1 15,900 15,900 14,900 3,500
20 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 24+1 14,900 14,900 13,900 3,500 

อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 4 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • รถรางขึ้นกระเช้า+กระเช้าฟานซีปัน
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ1,000บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)