MALDIVES PACKAGE 3 วัน 2 คืน- OBLU SECLECT AT SANGELI

MALDIVES PACKAGE 3 วัน 2 คืน- OBLU SECLECT AT SANGELI
ราคา: 32,900 บาท
รหัสสินค้า: CSMLE03
สถานะสินค้า:
ทัวร์ มัลดีฟส์  ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์

 
อัตราค่าบริการ
 
24 ธันวาคม 2561-08 มกราคม 2562
 
ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน 2 คืน (ราคา/ท่าน) 4 วัน 3 คืน (ราคา/ท่าน) เด็ก 05-11.99 ปี
ห้องละ
2 ท่าน
ห้องละ
3 ท่าน
ห้องละ
2 ท่าน
ห้องละ
3 ท่าน
ห้องละ
2 ท่าน
ห้องละ
3 ท่าน
BEACH VILLA 34,500 30,000 46,000 40,800 14,500 19,700
WATER VILLA
BEACH VILLA WITH POOL 38,900 33,100 52,900 45,400
WATER VILLA WITH POOL
 
09 มกราคม 2562-28 เมษายน 2562
 
ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน 2 คืน (ราคา/ท่าน) 4 วัน 3 คืน (ราคา/ท่าน) เด็ก 02-11.99 ปี
ห้องละ
2 ท่าน
ห้องละ
3 ท่าน
ห้องละ
2 ท่าน
ห้องละ
3 ท่าน
ห้องละ
2 ท่าน
ห้องละ
3 ท่าน
BEACH VILLA 32,900 29,000 43,900 39,300 14,500 19,700
WATER VILLA
BEACH VILLA WITH POOL 37,500 32,200 50,900 44,000
WATER VILLA WITH POOL
** เด็ก อายุ 0-1.99 ปี พักฟรี เมื่อเข้าพัก 09 มกราคม-28 เมษายน 2562
 
FAMILY BEACH VILLA MIN 4 ADL PAXS STAY
(ห้องพักสำหรับ 4 ท่าน) (2 ห้องนอน)
ช่วงวันเดินทาง 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน
NOW–31 OCT 18 27,900 36,900
01 NOV–23 DEC 18 28,900 37,900
24 DEC 18–08 JAN 19 30,900 41,900
09 JAN–28 APR 19 28,900 38,900
 
HONEY MOON SUITE WITH POOL
ช่วงวันเดินทาง 4 วัน 3 คืน 5 วัน 4 คืน 6 วัน 5 คืน
NOW–31 OCT 18 61,700 79,400 97,200
01 NOV–23 DEC 18 66,500 85,900 105,200
24 DEC 18–08 JAN 19 77,900 101,200 122,700
09 JAN–28 APR 19 69,900 90,400 108,000
  
สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่เข้าพักห้อง HONEYMOON SUITE WITH POOL
 • DIRECT CHECK-IN AT VILLA
 • WELCOME BOTTLE OF CHAMPAGNE IN THE VILLA WITH CANAPÉS AND FRUIT PLATTER
 • FREE DINE-AROUND IN ALL THREE RESTAURANTS – THE COURTYARD, JUST GRILL AND SIMPLY VEG THROUGHOUT STAY (AVAILABLE FOR LUNCH AND DINNER)
 • SPECIAL EVENING TURN-DOWN SERVICE ON ALL NIGHTS OF STAY.
 • พัก 4 คืนขึ้นไป, TWO COUPLE’S MASSAGES AT THE ELENA SPA DURING STAY
 
เงื่อนไขอื่นๆ
 • เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี อนุญาตให้เข้าใช้บริการห้องอาหารพิเศษเฉพาะมื้อเย็นเท่านั้น
 • BANYAN BAR ไม่อนุญาตให้เด็กต่ำกว่า 18 ปี เข้าใช้บริการ
ข้อสำคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ)
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผล ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 •  
อัตรา PACKAGE ดังกล่าวรวม
 • ค่าที่พักตามแพคเกจที่เลือก
 • SPEEDBOAT รับส่ง สนามบิน-รีสอร์ท-สนามบิน พร้อมการบริการต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบิน
 • การบริการอาหารแบบ SERENITY PLAN (ALL INCLUSIVE อาหารเช้า - กลางวัน - เย็น + เครื่องดื่ม)
 • เครื่องดื่มไม่จำกัด (น้ำแร่, น้ำอัดลม, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ไวน์, เบียร์, ค็อกเทล)
 • MINI BAR ในห้องพัก ( BEER, WINE, SOFT DRINK) เติมทุกวัน
 • กิจกรรม SUNSET FISHING 1 ครั้ง/การเข้าพัก (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
 • ฟรี กิจกรรมจากทางรีสอร์ท 1 ครั้ง (GUIDE SNORKELING, FULL MOON CRUISE, LOCAL ISLAND ขึ้นอยู่กับตารางเวลาและสภาพอากาศที่รีสอร์ท)
 • บริการของท่านเล่นที่สดใหม่ กับ MR.FRY  เสิร์ฟตั้งแต่เวลา 16.00–18.00 น. ที่ THE SANG
 • ฟรี กิจกรรมทางน้ำ ที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ เช่น พายเรือคายัค, บอร์ด, เรือปั่น
 • ฟรี การเข้าใช้งานห้องฟิตเนส
 • ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำตื้น ตลอดระยะเวลาการเข้ากัพ
 • ฟรี WIFI ในห้องและส่วนกลาง
 • ฟรี ใช้บริการ KIDS CLUB
 • ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
อัตรา PACKAGE ดังกล่าวไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • ค่าบริการสปา
 • ค่าเครื่องเล่นต่างๆ ที่ใช้น้ำมัน เช่น เจ็ตสกี เป็นต้น
 • ค่าซิมอินเตอร์เน็ต
 • กิจกรรม, สันทนาการ, และกีฬาชนิดอื่นที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพคเกจ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % กรณีต้องการใบกำกับภาษี