MALDIVES PACKAGE 3 วัน 2 คืน - OZEN BY ATMOSPHERE 5 STAR RESORT

MALDIVES PACKAGE 3 วัน 2 คืน - OZEN BY ATMOSPHERE 5 STAR RESORT
ราคา: 45,900 บาท
รหัสสินค้า: CSMLE04
สถานะสินค้า:
ทัวร์ มัลดีฟส์  ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์
 
อัตราค่าบริการ
 
24 ธันวาคม 2561-08 มกราคม 2562
 
ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน 2 คืน
(ราคา/ท่าน)
4 วัน 3 คืน
(ราคา/ท่าน)
เด็ก 05-14.99 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ห้องละ
2 ท่าน
ห้องละ
3 ท่าน
ห้องละ
2 ท่าน
ห้องละ
3 ท่าน
3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน
EARTH VILLA 65,400 55,900 92,900 78,900 19,900 26,500
WIND VILLA
EARTH VILLA WITH POOL 75,900 62,900 107,900 88,900
WIND VILLA WITH POOL
 
** เด็ก อายุ 0-4.99 ปี พักฟรี
 
09 มกราคม-28 เมษายน 2562
 
ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน 2 คืน
(ราคา/ท่าน)
4 วัน 3 คืน
(ราคา/ท่าน)
เด็ก 05-14.99 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ห้องละ
2 ท่าน
ห้องละ
3 ท่าน
ห้องละ
2 ท่าน
ห้องละ
3 ท่าน
3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน
EARTH VILLA 57,900 50,900 81,500 71,400 19,900 26,500
WIND VILLA
EARTH VILLA WITH POOL 67,900 57,900 96,500 81,400
WIND VILLA WITH POOL

** เด็ก อายุ 0-4.99 ปี พักฟรี
 
29 เมษายน-20 กรกฎาคม 2562
 
ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน 2 คืน
(ราคา/ท่าน)
4 วัน 3 คืน
(ราคา/ท่าน)
เด็ก 05-14.99 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ห้องละ
2 ท่าน
ห้องละ
3 ท่าน
ห้องละ
2 ท่าน
ห้องละ
3 ท่าน
3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน
EARTH VILLA 45,900 42,900 62,900 62,900 19,900 26,500
WIND VILLA
EARTH VILLA WITH POOL 55,900 49,500 77,900 77,900
WIND VILLA WITH POOL

** เด็ก อายุ 0-4.99 ปี พักฟรี
 
21 กรกฎาคม-31 ตุลาคม 2562
 
ช่วงเวลาเดินทาง 3 วัน 2 คืน
(ราคา/ท่าน)
4 วัน 3 คืน
(ราคา/ท่าน)
เด็ก 05-14.99 ปี
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ห้องละ
2 ท่าน
ห้องละ
3 ท่าน
ห้องละ
2 ท่าน
ห้องละ
3 ท่าน
3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน
EARTH VILLA 47,500 43,900 65,900 65,900 19,900 26,500
WIND VILLA
EARTH VILLA WITH POOL 57,900 50,900 81,400 81,400
WIND VILLA WITH POOL
** เด็ก อายุ 0-4.99 ปี พักฟรี

ข้อสำคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ)
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผล ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
อัตรา PACKAGE ดังกล่าวรวม
 • ค่าห้องพักตามประเภทห้องและจำนวนคืนที่เลือก
 • SPEEDBOAT รับส่ง สนามบิน-รีสอร์ต-สนามบิน พร้อมการบริการต้อนรับตั้งแต่ที่สนามบิน
 • การบริการอาหารแบบ ALL INCLUSIVE  อาหารทุกมื้อ พร้อมบริการเครื่องดื่มไม่อั้น
 • เครื่องดื่มไม่จำกัด (น้ำแร่, น้ำอัดลม, เครื่องดื่มแอลกอฮอล์, ไวน์, เบียร์, ค็อกเทล)
 • MINI BAR ในห้องพัก ( BEER,WINE,SOFT DRINK) เติมทุกวัน
 • กิจกรรม SUNSET FISHING 1 ครั้ง/การเข้าพัก, กิจกรรมดำน้ำตื้น
 • ฟรี ใช้อุปกรณ์ KAYAK , PADDLE BOARD , PEDALOS
* GUIDE SNORKELING อนุญาตสำหรับเด็กอายุมากกว่า 12 ปีเท่านั้น
 • ฟรี การใช้งานห้องฟิตเนส
 • ฟรี อุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 • ฟรี WIFI ในห้องและส่วนกลาง
 • ฟรี ใช้บริการ KIDS CLUB
**  สามารถเข้ารับประทานอาหารห้องอาหารใต้น้ำได้ฟรี 1 ครั้ง (ห้องอาหาร M6M) สำหรับการเข้าพักตั้งแต่ 4 คืนขึ้นไป กรณีที่พักไม่ถึง 4 คืน มีค่าบริการเพิ่มเติม และต้องสำรองล่วงหน้า

อัตรา PACKAGE ดังกล่าวไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินต่างประเทศ
 • ค่ากิจกรรมอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ระบุใน Package All inclusive ( เช่น กิจกรรมเจ็ตสกี, กิจกรรมดำน้ำลึก)
 • ค่าแพคเกจสปา
 • ค่าซิมอินเตอร์เน็ต