MALDIVES PACKAGE 3 วัน 2 คืน - CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA

MALDIVES PACKAGE 3 วัน 2 คืน - CENTARA RAS FUSHI RESORT & SPA
ราคา: 19,900 บาท
รหัสสินค้า: CSMLE02
สถานะสินค้า:
ทัวร์ มัลดีฟส์  ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์
 
อัตราค่าบริการ
 
25 ธันวาคม 2561-02 มกราคม 2562 (ราคา/ท่าน)
ROOM TYPE 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน 5 วัน 4 คืน
OCEAN FRONT BEACH VILLA 33,500 47,400 60,800
DELUXE OCEAN FROM BEACH VILLA 34,300 48,700 62,500
DELUXE WATER VILLA 37,600 53,500 69,000
DELUXE SUNSET WATER VILLA 38,500 54,900 70,800
DELUXE SPA OVER WATER VILLA 39,000 55,700 71,900
PREMIUM SPA OVER WATER VILLA 40,400 57,700 74,600

**หากมีโปรโมชั่นใหม่ที่ราคาต่ำกว่า ไม่สามารถทำการ RE-BOOKING ได้**
**NEW YEAR EVE SUPPLEMENT จ่ายเพิ่มท่านละ 5,300 บาท (31 ธันวาคม 2561)**
***PROMOTION***
**ราคาสีแดง จองก่อนเดินทางมากหว่า 90 วัน หากมีโปรโมชั่นใหม่ที่ราคาต่ำกว่า ไม่สามารถทำการ RE-BOOKING ได้**
 
03 มกราคม–28 กุมภาพันธ์ 2562 (ราคา/ท่าน)
ROOM TYPE 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน 5 วัน 4 คืน
OCEAN FRONT BEACH VILLA 30,800 | 24,500 42,200 | 35,200 53,600 | 45,900
DELUXE OCEAN FROM BEACH VILLA 31,500 | 25,200 43,300 | 36,200 55,100 | 47,300
DELUXE WATER VILLA 35,000 | 28,300 48,500 | 40,900 62,000 | 53,500
DELUXE SUNSET WATER VILLA 36,000 | 29,300 50,000 | 42,400 64,000 | 55,500
DELUXE SPA OVER WATER VILLA 36,800 | 29,900 51,200 | 43,400 65,600 | 56,800
PREMIUM SPA OVER WATER VILLA 38,200 | 31,300 53,300 | 45,400 68,400 | 59,500
 
01–31 มีนาคม 2562 (ราคา/ท่าน)
ROOM TYPE 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน 5 วัน 4 คืน
OCEAN FRONT BEACH VILLA 28,000 | 21,900 38,000 | 30,800 48,000 | 38,800
DELUXE OCEAN FROM BEACH VILLA 28,900 | 22,700 39,400 | 31,900 49,900 | 40,300
DELUXE WATER VILLA 32,500 | 26,000 44,700 | 36,200 56,900 | 46,000
DELUXE SUNSET WATER VILLA 33,400 | 26,800 46,100 | 37,300 58,800 | 47,400
DELUXE SPA OVER WATER VILLA 36,100 | 27,500 49,100 | 38,100 62,100 | 48,500
PREMIUM SPA OVER WATER VILLA 36,800 | 29,900 51,200 | 41,300 65,600 | 52,700
 
01–30 เมษายน 2562 (ราคา/ท่าน)
ROOM TYPE 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน 5 วัน 4 คืน
OCEAN FRONT BEACH VILLA 24,900 | 20,400 33,400 | 27,200 41,900 | 34,000
DELUXE OCEAN FROM BEACH VILLA 25,800 | 21,100 34,700 | 28,300 43,600 | 35,400
DELUXE WATER VILLA 29,200 | 23,800 39,800 | 32,300 50,400 | 40,800
DELUXE SUNSET WATER VILLA 30,800 | 25,000 42,200 | 34,200 53,600 | 43,300
DELUXE SPA OVER WATER VILLA 30,800 | 25,000 42,200 | 34,200 53,600 | 43,300
PREMIUM SPA OVER WATER VILLA 32,500 | 26,300 44,700 | 36,100 56,900 | 45,800
 
01 พฤษภาคม–31 ตุลาคม 2562 (ราคา/ท่าน)
ROOM TYPE 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน 5 วัน 4 คืน
OCEAN FRONT BEACH VILLA 24,900 | 19,900 33,400 | 27,200 41,900 | 34,000
DELUXE OCEAN FROM BEACH VILLA 25,800 | 21,100 34,700 | 28,300 43,600 | 35,400
DELUXE WATER VILLA 29,800 | 23,900 39,800 | 30,400 49,800 | 39,000
DELUXE SUNSET WATER VILLA 31,500 | 25,200 43,300 | 32,400 55,100 | 41,500
DELUXE SPA OVER WATER VILLA 31,900 | 25,500 43,900 | 32,900 55,900 | 42,200
PREMIUM SPA OVER WATER VILLA 33,200 | 26,500 45,800 | 34,300 58,400 | 44,100
 
ข้อสำคัญควรทราบ (กรุณาอ่านให้ละเอียดทุกข้อ)
 • ราคานี้ใช้สำหรับผู้เดินทางพร้อมกันอย่างน้อย 2 ท่านขึ้นไปถือสัญชาติไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เท่านั้น
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ ในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาทหรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผล ซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติหรือคนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิก หรือล่าช้าของสายการบิน เรือ รถไฟ อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 •  
อัตรา PACKAGE ดังกล่าวรวม
 • ค่าที่พักตามแพ็คเกจที่เลือก
 • SPEEDBOAT รับส่ง สนามบิน–รีสอร์ต–สนามบิน
 • WELCOME DRINK พร้อมพนักงานต้อนรับที่สนามบิน
 • การบริการอาหารแบบ ALL IN CLUSIVE (เช้า-กลางวัน-เย็น)
 • บริการเครื่องดื่มแบบมีแอลกอฮอล์ และแบบไม่มีแอลกอฮอล์
 • ชา, กาแฟ, เครื่องดื่ม, และของว่างยามบ่าย
 • SUNDOWNER CANAPÉ หลากหลายรสชาติ ให้บริการก่อนอาหารค่ำ
 • บริการอาหารแบบบุฟเฟต์ที่ห้องอาหาร OCEAN
 • ฟรี เครดิต 40 US ในการบริการห้องอาหาร SUAN BUA / LA BREZZA / AL KHAIMAH  ต่อท่านต่อมื้อ **สำรองที่นั่ง
 • ฟรี ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น
 • ฟรี กิจกรรมทางน้ำที่ไม่ใช้เครื่องยนต์, วินด์เซิร์ฟ, กระดานโต้คลื่น, เรือถีบ, และเรือแคนู
 • ฟรี WIFI
 • ประกันการเดินทาง วงเงินท่านละ 3,000,000 บาท
 •  
อัตรา PACKAGE ดังกล่าวไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ-มัลดีฟส์-กรุงเทพฯ   
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าเชื้อเพลิงของสายการบิน
 • กิจกรรมกีฬา และสันทนาการอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ข้างต้น
 • ค่าใช้ส่วนตัวนอกเหนือจากในแพ็คเกจ
 • การรับประทานอาหารภายในห้องพัก และมินิบาร์ภายในห้องพัก
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าภาษีพัฒนาสนามบินที่มัลดีฟส์ USD25 ต่อท่าน โดยชำระเองที่สนามบินมัลดีฟส์ในวันที่เดินทางกลับ (ขณะนี้มีการยกเว้นค่าภาษีดังกล่าว แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต)