อเมริกา แคนาดา นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี.

 อเมริกา แคนาดา นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี.
ราคา: 79,900 บาท
รหัสสินค้า: GO3JFK-BR001
สถานะสินค้า:
ทัวร์ อเมริกา ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์

 
อตัราค่าบรกิาร
 
ผูใ้ หญ่ พักหอ้ งคู่ (หอ้งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 95,900.-
ผูใ้ หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ง (กรุณาอ่านขอ้ มูลเพมิ่ เตมิ เรอื่งโรงแรมทพี่ กั ) 95,900.-
พกั หอ้งเดยี่ว เพมิ่ ท่านละ 17,900.-
เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน 95,900.-
เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
(กรุณาอ่านขอ้ มูลเพมิ่ เตมิ เรอื่ งโรงแรมทพี่ กั )
95,900.-
ราคาทวั รไ์ ม่รวมต๋วั เครอื่ งบนิ ท่านละ 72,900.-
*** ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวซี ่าอเมรกิ าท่านละ 7,600 บาท***
กาหนดวนั เดนิ ทาง: 5-13 เม.ย. 62
กาหนดวนั เดนิ ทาง: 12-20 เม.ย. 62
*** ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวซี ่าแคนาดาท่านละ 4,000 บาท***
ชนั้ ธุรกจิ เพมิ่ เงนิ จากราคาทวั ร ์ เรมิ่ ตน้ ทที่ ่านละ
(ราคาสามารถยืนยนั ไดก้ ็ต่อเมอื่ ทนี่ งั่ confirm เท่านนั้ )
100,000.-
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ ด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เขา้ พักแบบไม่มีเตียงเสริม **
อตั ราค่าบรกิ าร ราคา
ผูใ้ หญ่ พักหอ้ งคู่ (หอ้ งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 96,900.-
ผูใ้ หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ ง (กรุณาอ่านขอ้ มูลเพมิ่ เตมิ เรอื่ งโรงแรมทพี่ กั ) 96,900.-
พกั หอ้ งเดยี่ ว เพมิ่ ท่านละ 18,500.-
เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน 96,900.-
เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
(กรุณาอ่านขอ้ มูลเพมิ่ เตมิ เรอื่ งโรงแรมทพี่ กั )
96,900.-
ราคาทวั รไ์ ม่รวมต๋วั เครอื่ งบนิ ท่านละ 70,900.-
*** ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวซี ่าอเมรกิ าท่านละ 7,600 บาท***
*** ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวซี ่าแคนาดาท่านละ 4,000 บาท***
ชนั้ ธุรกจิ เพมิ่ เงนิ จากราคาทวั ร ์ เรมิ่ ตน้ ทที่ ่านละ
(ราคาสามารถยืนยนั ไดก้ ็ต่อเมอื่ ทนี่ งั่ confirm เท่านนั้ )
100,000.-
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ ด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เขา้ พักแบบไม่มีเตียงเสริม **
อตั ราค่าบรกิ าร ราคา
ผูใ้ หญ่ พักหอ้ งคู่ (หอ้ งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 99,900.-
ผูใ้ หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ ง (กรุณาอ่านขอ้ มูลเพมิ่ เตมิ เรอื่ งโรงแรมทพี่ กั ) 99,900.-
พกั หอ้ งเดยี่ ว เพมิ่ ท่านละ 18,500.-
เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน 99,900.-
เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
(กรุณาอ่านขอ้ มูลเพมิ่ เตมิ เรอื่ งโรงแรมทพี่ กั )
99,900.-
ราคาทวั รไ์ ม่รวมต๋วั เครอื่ งบนิ ท่านละ 74,900.-
*** ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวซี ่าอเมรกิ าท่านละ 7,600 บาท***
*** ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวซี ่าแคนาดาท่านละ 4,000 บาท***
กาหนดวนั เดนิ ทาง: 19-27 เม.ย. 62
กาหนดวนั เดนิ ทาง: 7-15, 10-18 พ.ค. 62
ชนั้ ธุรกจิ เพมิ่ เงนิ จากราคาทวั ร ์ เรมิ่ ตน้ ทที่ ่านละ
(ราคาสามารถยืนยนั ไดก้ ็ต่อเมอื่ ทนี่ งั่ confirm เท่านนั้ )
100,000.-
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ ด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เขา้ พักแบบไม่มีเตียงเสริม **
อตั ราค่าบรกิ าร ราคา
ผูใ้ หญ่ พักหอ้ งคู่ (หอ้ งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 96,900.-
ผูใ้ หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ ง (กรุณาอ่านขอ้ มูลเพมิ่ เตมิ เรอื่ งโรงแรมทพี่ กั ) 96,900.-
พกั หอ้ งเดยี่ ว เพมิ่ ท่านละ 18,500.-
เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน 96,900.-
เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
(กรุณาอ่านขอ้ มูลเพมิ่ เตมิ เรอื่ งโรงแรมทพี่ กั )
96,900.-
ราคาทวั รไ์ ม่รวมต๋วั เครอื่ งบนิ ท่านละ 70,900.-
*** ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวซี ่าอเมรกิ าท่านละ 7,600 บาท***
*** ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวซี ่าแคนาดาท่านละ 4,000 บาท***
ชนั้ ธุรกจิ เพมิ่ เงนิ จากราคาทวั ร ์ เรมิ่ ตน้ ทที่ ่านละ
(ราคาสามารถยืนยนั ไดก้ ็ต่อเมอื่ ทนี่ งั่ confirm เท่านนั้ )
100,000.-
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ ด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เขา้ พักแบบไม่มีเตียงเสริม **
อตั ราค่าบรกิ าร ราคา
ผูใ้ หญ่ พักหอ้ งคู่ (หอ้ งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 98,900.-
ผูใ้ หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ ง (กรุณาอ่านขอ้ มูลเพมิ่ เตมิ เรอื่ งโรงแรมทพี่ กั ) 98,900.-
พกั หอ้ งเดยี่ ว เพมิ่ ท่านละ 22,500.-
เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน 98,900.-
เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
(กรุณาอ่านขอ้ มูลเพมิ่ เตมิ เรอื่ งโรงแรมทพี่ กั )
98,900.-
ราคาทวั รไ์ ม่รวมต๋วั เครอื่ งบนิ ท่านละ 72,900.-
*** ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวซี ่าอเมรกิ าท่านละ 7,600 บาท***
*** ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวซี ่าแคนาดาท่านละ 4,000 บาท***
ชนั้ ธุรกจิ เพมิ่ เงนิ จากราคาทวั ร ์ เรมิ่ ตน้ ทที่ ่านละ
(ราคาสามารถยืนยนั ไดก้ ็ต่อเมอื่ ทนี่ งั่ confirm เท่านนั้ )
100,000.-
กาหนดวนั เดนิ ทาง: 4-12 ม.ิ ย. 62
กาหนดวนั เดนิ ทาง: 18-26 ม.ิ ย. 62
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ ด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เขา้ พักแบบไม่มีเตียงเสริม **
อตั ราค่าบรกิ าร ราคา
ผูใ้ หญ่ พักหอ้ งคู่ (หอ้ งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 103,900.-
ผูใ้ หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ ง (กรุณาอ่านขอ้ มูลเพมิ่ เตมิ เรอื่ งโรงแรมทพี่ กั ) 103,900.-
พกั หอ้ งเดยี่ ว เพมิ่ ท่านละ 22,500.-
เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน 103,900.-
เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
(กรุณาอ่านขอ้ มูลเพมิ่ เตมิ เรอื่ งโรงแรมทพี่ กั )
103,900.-
ราคาทวั รไ์ ม่รวมต๋วั เครอื่ งบนิ ท่านละ 72,900.-
*** ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวซี ่าอเมรกิ าท่านละ 7,600 บาท***
*** ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวซี ่าแคนาดาท่านละ 4,000 บาท***
ชนั้ ธุรกจิ เพมิ่ เงนิ จากราคาทวั ร ์ เรมิ่ ตน้ ทที่ ่านละ
(ราคาสามารถยืนยนั ไดก้ ็ต่อเมอื่ ทนี่ งั่ confirm เท่านนั้ )
100,000.-
** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตใหเ้ ด็กอายุต่ากว่า 7 ปี เขา้ พักแบบไม่มีเตียงเสริม **
อตั ราค่าบรกิ าร ราคา
ผูใ้ หญ่ พักหอ้ งคู่ (หอ้ งละ 2 ท่าน) ราคาท่านละ 107,900.-
ผูใ้ หญ่ พัก 3 ท่าน 1 หอ้ ง (กรุณาอ่านขอ้ มูลเพมิ่ เตมิ เรอื่ งโรงแรมทพี่ กั ) 107,900.-
พกั หอ้ งเดยี่ ว เพมิ่ ท่านละ 22,500.-
เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน 107,900.-
เด็ก (อายุไม่เกนิ 12 ปี ) 1 ท่าน พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
(กรุณาอ่านขอ้ มูลเพมิ่ เตมิ เรอื่ งโรงแรมทพี่ กั )
107,900.-
ราคาทวั รไ์ ม่รวมต๋วั เครอื่ งบนิ ท่านละ 72,900.-
*** ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวซี ่าอเมรกิ าท่านละ 7,600 บาท***
*** ราคาไม่รวมค่าธรรมเนียมวซี ่าแคนาดาท่านละ 4,000 บาท***
ชนั้ ธุรกจิ เพมิ่ เงนิ จากราคาทวั ร ์ เรมิ่ ตน้ ทที่ ่านละ
(ราคาสามารถยืนยนั ไดก้ ็ต่อเมอื่ ทนี่ งั่ confirm เท่านนั้ )
100,000.-

อตัราค่าบรกิารนรี้วม
1. ค่าตั๋วเครอื่ งบนิ ชัน้ ประหยัด ( Economy Class) ทรี่ ะบุวันเดินทางไปกลับพรอ้ มคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะตอ้ งไม่เกนิ จานวนวัน
และอยู่ภายใตเ้ งอื่ นไขของสายการบนิ )
2. ค่าภาษีสนามบนิ ทุกแห่งตามรายการ
3. ค่ารถโคช้ ปรับอากาศนาเทยี่ วตามรายการ
4. ค่าหอ้ งพักในโรงแรมตามทรี่ ะบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
5. ค่าอาหารตามทรี่ ะบุในรายการ
6. ค่าเขา้ ชมสถานทที่ ่องเทยี่ วตามรายการ
7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากตอ้ งการเงอื่ นไขกรมธรรมส์ อบถามไดจ้ ากเจา้ หนา้ ท)ี่
ค่าประกันอุบัติเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทางวงเงนิ ไม่เกนิ ท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกดิ อุบัติเหตุวงเงินไม่เกนิ ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงอื่ นไขกรมธรรม์)
** ลูกคา้ ท่านใดสนใจ...ซอื้ ประกนั การเดนิ ทางสาหรบั ครอบคลุมเรอื่ งสุขภาพสามารถสอบถามขอ้ มูล
เพมิ่ เตมิ กบั ทางบรษิ ทั ได้ **
เบยี้ ประกนั เรมิ่ ตน้ 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วนั ]
เบยี้ ประกนั เรมิ่ ตน้ 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วนั ]
**ความครอบคลุมผเู้ อาประกนั ทมี่ อี ายุตงั้ แต่แรกเกดิ ถงึ 85 ปี **
[รกั ษาพยาบาล 2 ลา้ น, เสยี ชวี ติ หรอื เสยี อวยั วะจากอุบตั เิ หตุ 1.5 ลา้ นบาท]
8. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดนิ ทาง (ไม่รวมทปิ มคั คุเทศก)์
9. ค่าภาษีมูลค่าเพมิ่ 7%

อตัราค่าบรกิารนไี้ม่รวม
1. ค่าธรรมเนียมการจัดทาหนังสือเดินทาง
2. ค่าใชจ้ ่ายส่วนตัว อาทเิ ช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้าหนักเกนิ จากทางสายการ
บนิ กาหนดเกนิ กว่า 23 ก.ก.และมากกว่า 2 ชนิ้ , ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกดิ การเจ็บป่ วยจากโรคประจาตัว, ค่ากระเป๋ าเดินทางหรือของมีค่าที่
สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นตน้
3. ค่าธรรมเนียมน้ามันและภาษีสนามบนิ ในกรณีทสี่ ายการบินมีการปรับขนึ้ ราคา
4. ค่าบริการยกกระเป๋ าในโรงแรม ซงึ่ ท่านจะตอ้ งดูแลกระเป๋ าและทรัพย์สนิ ดว้ ยตัวท่านเอง
5. ค่าธรรมเนยี มวซี ่าประเทศสหรฐั อเมรกิ า (จานวน 7,600 บาท ชาระพรอ้ มเงนิ มดั จา)
6. ค่าธรรมเนยี มวซี ่าแคนาดา ค่าธรรมเนยี มวซี ่าท่านละ 4,000 บาท
7. ค่าทปิ มคั คุเทศกจ์ ากเมอื งไทย (27 ดอลล่าหส์ หรฐั )