เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี 4วัน 3คืน

เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ อุโมงค์กู๋จี 4วัน 3คืน
ราคา: 15,900 บาท
รหัสสินค้า: GO1SGN-DD003
สถานะสินค้า:
ทัวร์ เวียดนาม ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์

 
อัตราค่าบริการ                                                                                    
 
     กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน

ท่านล่ะ
เด็กอายุ 8-12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
เด็กอายุ 8-12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
ราคา
ไม่รวมตั๋วท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านล่ะ
วันที่ 02-05 ธันวาคม 2561                                         12,900.- 12,900.- 12,900.- 8,700.- 3,500
วันที่ 06-09 ธันวาคม 2561                                         12,900.- 12,900.- 12,900.- 8,700.- 3,500
07-10 ธันวาคม 2561                      13,900.- 13,900.- 13,900.- 8,300.- 3,500
20-23 ธันวาคม 2561                      12,900.- 12,900.- 12,900.- 8,500.- 3,500
27-30 ธันวาคม 2561                      14,900.- 14,900.- 14,900.- 6,700.- 3,500
28-31 ธันวาคม 2561                      17,900.- 17,900.- 17,900.- 9,700.- 3,500
29 ธันวาคม-01 มกราคม 2562                      17,900.- 17,900.- 17,900.- 9,500.- 3,500
25-28 มกราคม 2562                      12,888.- 12,888.- 12,888.- 8,188.- 3,500
15-18 กุมภาพันธ์ 2562                      12,888.- 12,888.- 12,888.- 8,059.- 3,500
22-25 กุมภาพันธ์ 2562                      12,888.- 12,888.- 12,888.- 8,188.- 3,500
08-11 มีนาคม 2562                      12,888.- 12,888.- 12,888.- 8,188.- 3,500
21-24 มีนาคม 2562                      12,888.- 12,888.- 12,888.- 7,688.- 3,500
05-08 เมษายน  2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 9,188.- 3,500
12-15 เมษายน  2562 16,888.- 16,888.- 16,888.- 10,388.- 3,500
14-17 เมษายน  2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 8,888.- 3,500
19-22 เมษายน  2562 12,888.- 12,888.- 12,888.- 8,188.- 3,500
03-06 พฤษภาคม 2562 11,888.- 11,888.- 11,888.- 7,488.- 3,500
10-13 พฤษภาคม 2562 10,888.- 10,888.- 10,888.- 5,688.- 3,500
16-19 พฤษภาคม 2562 13,888.- 13,888.- 13,888.- 8,688.- 3,500
17-20 พฤษภาคม 2562 14,888.- 14,888.- 14,888.- 9,188.- 3,500
*** (INFANT)สำหรับ"ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)
ท่านละ 3,000.-บาท / ท่าน ***
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
4.ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
5.ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
6.น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)
7.ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
          - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน]
          - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
          ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
            [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
          ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
            [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
8.ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
9.ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 
1.ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
2.ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
3.ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอด รวม 800 บาท/ทริป/ต่อท่าน
4.ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา