T-DED PARADISE IN TAIWAN 4D3N

T-DED PARADISE IN TAIWAN 4D3N
ราคา: 19,999 บาท
รหัสสินค้า: AZTPE46
สถานะสินค้า:
ทัวร์ ไต้หวัน ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์


อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
 
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
 
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
04 – 07 มกราคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999
11 – 14 มกราคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999
18 – 21 มกราคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999
25 – 28 มกราคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 20,999 20,999 5,500 12,999
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 21,999 21,999 5,500 12,999
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562 21,999 21,999 5,500 12,999
01 – 04 มีนาคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999
07 – 10 มีนาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999
08 – 11 มีนาคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999
14 – 17 มีนาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999
15 – 18 มีนาคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999
21 – 24 มีนาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999
22 – 25 มีนาคม 2562 21,999 21,999 5,500 12,999
28 – 31 มีนาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 21,999 21,999 5,500 12,999
19 – 22 เมษายน 2562 21,999 21,999 5,500 12,999
26 – 29 เมษายน 2562 21,999 21,999 5,500 12,999
04 – 07 พฤษภาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999
25 – 28 พฤษภาคม 2562 20,999 20,999 5,500 12,999
01 – 04 มิถุนายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999
15 – 18 มิถุนายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999
22 – 25 มิถุนายน 2562 19,999 19,999 4,500 11,999
 
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 7,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,500 NTD /ทริป/ต่อท่าน***
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรัฐบาลไต้หวันร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งเมืองจีนเพื่อโปรโมทสินค้าพื้นเมือง ในนามของร้านรัฐบาล คือ ใบชา, เจอมาเนี่ยม, ปะการังสีแดง ซึ่งจำเป็นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาลทุกเมือง หรือหากท่านต้องการแยกตัวออกจากคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจำนวนเงิน 5,200 NT /ท่าน
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว
เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า **
**โรงแรมที่พัก และโปรแกรมท่องเที่ยวอาจมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก**
**การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา**
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
R ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                                   R ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
R ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.      R ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
R ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน   
R ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ          
R ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         
R ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
R ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
T ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
Tค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 NTD/ทริป/ต่อท่าน
Tค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%