France Swiss Titlis 7 Days_2019_Agent_Jan-Mar 2019

France Swiss Titlis 7 Days_2019_Agent_Jan-Mar 2019
ราคา: 49,900 บาท
รหัสสินค้า: EK011
สถานะสินค้า:
ทัวร์ ฝรั่งเศษ ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์

 
อัตราค่าบริการ 
 
กำหนดการเดินทาง ราคา
มกราคม 29 ม.ค. – 4 ก.พ. 2562 49,900
กุมภาพันธ์ 13-19 ก.พ. 2562 49,900
มีนาคม 5-11 / 19-25 มี.ค. / 26 มี.ค.-1 เม.ย. 2562 49,900
 
               
    เด็ก (อายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่มีเตียง)         ลดท่านละ         2,000  
พักเดี่ยว      เพิ่มท่านละ        8,000        บาท
 
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆ ของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัท
 
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินเอมิเรตส์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่
สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น (สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมทุกกรณี)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)
 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น  (2 ยูโร x 5 วัน = 10 ยูโร)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 7 วัน = 700 บาท