Delight Moscow 6 Days (2019)

Delight Moscow 6 Days (2019)
ราคา: 31,900 บาท
รหัสสินค้า: HG01B -
สถานะสินค้า:
ทัวร์ รัสเซีย ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์

 
อัตราค่าบริการ​
 
วันเดินทาง                 ราคา
เมษายน 3-8 / 16-21 เม.ย. 62 31,900
พฤษภาคม 7-12 / 8-13 / 15-20 / 18-23 / 22-27 พ.ค. 62
28 พ.ค. – 2 มิ.ย. 62
 
 
 
 
 
 
 
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท
​​พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 6,000 ​บาท
 
อัตรานี้รวม
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 5 ยูเอสดอลล่าร์ / คน / วัน (20 ยูเอสดอลล่าร์ตลอดทริป)
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 4 วัน)