พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน

พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน
ราคา: 17,900 บาท
รหัสสินค้า: BT-MMR051_PG_
สถานะสินค้า:
ทัวร์ พม่า  ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์
 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
วันเดินทาง ราคา พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ มิงกุน บิน PG 4 วัน บินภายใน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
14 มิ.ย.62 17 มิ.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500
21 มิ.ย.62 24 มิ.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500
05 ก.ค.62 08 ก.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500
12 ก.ค.62 15 ก.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500
13 ก.ค.62 16 ก.ค.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500
26 ก.ค.62 29 ก.ค.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500
09 ส.ค.62 12 ส.ค.62 24+1 19,900 19,500 18,900 3,500
23 ส.ค.62 26 ส.ค.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500
30 ส.ค.62 02 ก.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500
06 ก.ย.62 09 ก.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500
20 ก.ย.62 23 ก.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500
27 ก.ย.62 30 ก.ย.62 24+1 17,900 17,500 16,900 3,500อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศเส้นทางมัณฑะเลย์-พุกาม-มัณฑะเลย์
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)