Luxury Kashmir7D6N Mar-Apr'19

Luxury Kashmir7D6N Mar-Apr'19
ราคา: 44,444 บาท
รหัสสินค้า: (AI) Mar-Apr'19
สถานะสินค้า:
ทัวร์ เอเซีย ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์

 
อัตราค่าบริการ  (PRO: LUXURY KASHMIR 7D6N) เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได้
 
วันเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้อง
2-3 ท่าน
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
9-15 , 23-29 มี.ค. 2562 44,444.- 7,500.-
10-16 เมษายน 2562
28เม.ย.-4 พ.ค. 2562
*ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึ้นไป) เนื่องจากเป็นราคาตั๋วกรุ๊ปหรือเป็นราคาโปรโมชั่น จึงไม่มีราคาสำหรับเด็ก
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณีมีผู้เดินทางไม่ 15-25   ท่าน หรือปรับเปลื่ยนราคาหรือตามที่ได้ตกลงกับทางบริษัทฯ
 
การสำรองที่  *กรุณา ชำระเงินมัดจำ ท่านละ 15,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อเป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง หรือ Fax Copy Passport มาที่บริษัทฯ ภายใน 3 วันหลังการจอง....ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดก่อนเดินทาง 20 วัน
*** ในกรณีที่ท่านโอนเงินจากต่างจังหวัด ไม่รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการของธนาคาร
หมายเหตุ  :  อนึ่งกรุณาแฟกซ์หลักฐานการโอนเงินมาที่เบอร์ 02-235-7573 หรือแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทราบถึงการโอนเงินของท่านทางโทรศัพท์หากท่านไม่สามารถแฟกซ์ได้จักเป็นพระคุณยิ่ง

อัตราค่าบริการรวม :
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-เดลี-ศรีนาคา-เดลี-กรุงเทพฯชั้นประหยัดโดยสายการแอร์ อินเดีย และภายในประเทศที่ระบุ และภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าที่พักบนเรือ (Houseboat) ที่ศรีนาคาระดับดีลักซ์ (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามระบุในรายการ
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับ4 ดาวที่เดลลี /ที่แคชเมียร์/ (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศในเดลี /รถโตโยต้า อีโนว่าในแคชเมียร์
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ/ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ/เคเบิ้ลคาร์เฟส 1
 • ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1,000,000บาท วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต่อครั้ง โดยบริษัทประกันภัยไทยวิวิวัฒน์ จำกัดมหาชน แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าขี่ม้าที่หุบเขาพาฮาลแกม (ไม่รวมทิปคนจูงม้าตัวละ 300 รูปี) (กรณีท่านไม่ขี่ม้าไม่คืนเงินในทุกกรณี)
 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม :
 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนชาวชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าภาษีหัก ณ  ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)      
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม /ค่ากิจกรรมพิเศษ ขี่ม้า,ลากเลื่อน,สกี
 • ค่าทิปรวมตลอดการเดินทาง รวม 50 USD ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง 
****ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน บริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหัวหน้าทัวร์ที่บริการท่าน***