มหัศจรรย์ BANA HILLS 4;YO 38NO DEC18-MAR19

มหัศจรรย์ BANA HILLS 4;YO 38NO DEC18-MAR19
ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: BT-VN081_PG
สถานะสินค้า:
ทัวร์ ยุโรป  ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์

 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
 
ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนามกลาง พักบาน่าฮิลล์4 วัน 3 คืน บิน PG
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง พักเดี่ยว
03 ธ.ค.61 06 ธ.ค.61 34 16,900 16,900 15,900 4,000
04 ธ.ค.61 07 ธ.ค.61 34 16,900 16,900 15,900 4,000
05 ธ.ค.61 08 ธ.ค.61 34 16,900 16,900 15,900 4,000
06 ธ.ค.61 09 ธ.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000
10 ธ.ค.61 13 ธ.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000
11 ธ.ค.61 14 ธ.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000
17 ธ.ค.61 20 ธ.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 4,000
18 ธ.ค.61 21 ธ.ค.61 34 16,900 16,900 15,900 4,000
24 ธ.ค.61 27 ธ.ค.61 34 15,900 15,900 14,900 4,000
25 ธ.ค.61 28 ธ.ค.61 34 16,900 16,900 15,900 4,000
12 ม.ค.62 15 ม.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000
19 ม.ค.62 22 ม.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000
22 ก.พ.62 25 ก.พ.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000
23 ก.พ.62 26 ก.พ.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000
28 ก.พ.62 03 มี.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000
01 มี.ค.62 04 มี.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000
02 มี.ค.62 05 มี.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000
09 มี.ค.62 12 มี.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000
16 มี.ค.62 19 มี.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000
23 มี.ค.62 26 มี.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000
28 มี.ค.62 04 มี.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000
30 มี.ค.62 02 เม.ย.62 34 13,900 13,900 12,900 4,000
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
´      ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)