บาลี 5วัน 3คืน บุโร พุทโธ DEC18-APR19

บาลี 5วัน 3คืน บุโร พุทโธ DEC18-APR19
ราคา: 22,900 บาท
รหัสสินค้า: BT-BAL03_FD_
สถานะสินค้า:
ทัวร์ เอเซีย ดีที่สุดกับมิ่ราออนทัวร์

 
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
 
วันเดินทางราคา บาหลี บุโรพุทโธ บินภายใน (FD) 5 วัน 3 คืน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟท์บิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
13 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 FD396/399 23,900 23,900 22,500 4,000
19 ธ.ค.61 23 ธ.ค.61 FD396/399 23,900 23,900 22,500 4,000
26 ธ.ค.61 30 ธ.ค.61 FD396/399 23,900 23,900 22,500 4,000
27 ธ.ค.61 31 ธ.ค.61 FD396/399 26,900 26,900 25,500 4,000
29 ธ.ค.61 02 ม.ค.62 FD396/399 29,900 29,900 29,500 4,000
30 ธ.ค.61 03 ม.ค.62 FD396/399 27,900 27,900 26,500 4,000
24 ม.ค.62 28 ม.ค.62 FD396/399 23,900 23,900 23,500 4,000
21 ก.พ.62 25 ก.พ.62 FD396/399 23,900 23,900 23,500 4,000
14 มี.ค.62 18 มี.ค.62 FD396/399 23,900 23,900 23,500 4,000
04 เม.ย.62 08 เม.ย.62 FD396/399 24,900 24,900 24,500 4,000
18 เม.ย.62 22 เม.ย.62 FD396/399 23,900 23,900 23,500 4,000
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ ไปกลับ บาหลี-ย๊อกยา-บาหลี
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 
 
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร ,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
´      ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,000/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)