ทัวร์จีนT-SUD GUILIN RIVER & MOUTIAN 5D4N By CZ (Nov-Jan'18) ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์จีนT-SUD GUILIN RIVER & MOUTIAN 5D4N By CZ (Nov-Jan'18) ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 13,999 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_BZKWL02_CZ
สถานะสินค้า:

ที่สุด! กุ้ยหลิน สวรรค์บนพื้นพิภพ

นนั่งกระเช้าเขาเหยาซาน

ล่องแพแม่น้ำหลี่เจียง

เมนูพิเศษ!! เผือกคริสตัล , ปลาแช่เบียร์

ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
 เด็กอายุไม่เกิน18ปี พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
07 – 11 พฤศจิกายน 2561 14,999 14,999 3,000 6,900
24 – 28 พฤศจิกายน 2561 14,999 14,999 3,000 6,900
28 พ.ย. – 02 ธ.ค.61 14,999 14,999 3,000 6,900
19 – 23 ธันวาคม 2561 14,999 14,999 3,000 6,900
09 – 13 มกราคม 2562 13,999 13,999 3,000 6,900
16 – 20 มกราคม 2562 14,999 14,999 3,000 6,900
 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 200 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***