ทัวร์จู่ไห่ มาเก๊า ฮ่องกง เซินเจิ้น 4D3N BY HX (Dec'18-Feb'19) ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์จู่ไห่ มาเก๊า ฮ่องกง เซินเจิ้น 4D3N BY HX (Dec'18-Feb'19) ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 13,999 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_AZHKG27_HX
สถานะสินค้า:

เที่ยวสุดคุ้ม 4 เมือง

เยือนยุโรปกลางเอเชีย เดอะเวเนเซีย่น

มื้อพิเศษ.. เป็ดปักกิ่ง เป๋าฮื้อ ไวน์แดง

ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
14 – 17 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 12,999 3,500
28 – 31 ธันวาคม 2561 17,999 17,999 16,999 3,500
15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 13,999 13,999 12,999 3,500
 
 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 200 หยวน /ทริป/ท่าน