ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3D2N By FD (Jan-May'19) ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า 3D2N By FD (Jan-May'19) ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 13,999 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_AZHKG03_FD
สถานะสินค้า:

เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน

นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา

ชม A Symphony of Lights

ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
04 – 06 มกราคม 2562 13,999 13,999 12,999 3,500
05 – 07 มกราคม 2562 13,999 13,999 12,999 3,500
11 – 13 มกราคม 2562 14,999 14,999 13,999 3,500
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 15,999 15,999 14,999 3,500
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 15,999 15,999 14,999 3,500
02 – 04 มีนาคม 2562 14,999 14,999 13,999 3,500
09 – 11 มีนาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500
15 – 17 มีนาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500
16 – 18 มีนาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500
22 – 24 มีนาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500
23 – 25 มีนาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500
29 – 31 มีนาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 15,999 15,999 14,999 3,500
19 – 21 เมษายน 2562 15,999 15,999 14,999 3,500
20 – 22 เมษายน 2562 15,999 15,999 14,999 3,500
04 – 06 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500
10 – 12 พฤษภาคม 2562 15,999 15,999 14,999 3,500
25 – 27 พฤษภาคม 2562 14,999 14,999 13,999 3,500
31 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 14,999 14,999 13,999 3,500
 
 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 200 เหรียญ /ทริป/ท่าน