ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3D2N By EK (Sep-Oct'18) ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ 3D2N By EK (Sep-Oct'18) ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 14,999 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_KG16_EK
สถานะสินค้า:

สักการะเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay 

บินหรู เครื่องลำใหญ่ A380 (มีจอทุกที่นั่ง)

ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
09 -11 สิงหาคม 2561 14,999 ราคาโปรโมชั่น
ไม่มีราคาเด็ก
ราคาโปรโมชั่น
ไม่มีราคาเด็ก
5,000
16 – 18 สิงหาคม 2561 14,999 5,000
17 – 19 สิงหาคม 2561 14,999 5,000
18 – 20 สิงหาคม 2561 14,999 5,000
23 – 25 สิงหาคม 2561 14,999 5,000
24 – 26 สิงหาคม 2561 14,999 5,000
06 – 08 กันยายน 2561 14,999 5,000
13 – 15 กันยายน 2561 15,999 5,000
20 – 22 กันยายน 2561 15,999 5,000
04 – 06 ตุลาคม 2561 16,999 5,000
11 – 13 ตุลาคม 2561 16,999 5,000
18 – 20 ตุลาคม 2561 16,999 5,000
25 – 27 ตุลาคม 2561 16,999 5,000
 
หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ต้องการเข้าดิสนีย์แลนด์ ไม่สามารถลดราคาทัวร์คืนได้
 • โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
 • หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                            
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 3. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.           
 4. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 5. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน      
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 7. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                     
 8. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่าหน้าด่าน (วีซ่ากรุ๊ป)      ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 2,500 บาท** 
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 3. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 100 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก