ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน 2คืน By CX (Sep-Oct'18) ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3วัน 2คืน By CX (Sep-Oct'18) ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 15,900 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_HKG06_CX
สถานะสินค้า:

พบินหรูกับเครื่องลำใหญ่ Cathay Pacific

อร่อยเต็มอิ่มกับอาหารทะเลสดๆ หลี่หยุ่นมุ่น
 

ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง
 
รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
10 - 12 มีนาคม 2561 ขาไป   CX654 (15.15-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
15,900 15,900 14,900 5,000
16 - 18 มีนาคม 2561 ขาไป  CX654  (15.15-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
16,900 16,900 15,900 5,000
17 – 19 มีนาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.45)
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
16,900 16,900 15,900 5,000
24 – 26 มีนาคม 2561 ขาไป   CX654 (14.55-18.45)
ขากลับ CX617 (21.20-23.10)
16,900 16,900 15,900 5,000
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 ขาไป   CX654 (15.15-18.50)
ขากลับ CX703 (19.50-21.45)
17,900 17,900 16,900 5,000
06 – 08 เมษายน 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50)
ขากลับ CX617 (21.35-23.30)
20,900 20,900 19,900 5,000
12 – 14 เมษายน 2561 ขาไป    CX618 (12.00-16.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.30)
23,900 23,900 22,900 6,500
04 – 06 พฤษภาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
17,900 17,900 16,900 5,000
12 – 14 พฤษภาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
17,900 17,900 16,900 5,000
01 – 03 มิถุนายน 2561 ขาไป    CX654 (15.15-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
17,900 17,900 16,900 5,000
22 – 24 มิถุนายน 2561 ขาไป    CX654 (15.15-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
17,900 17,900 16,900 5,000
06 – 08 กรกฎาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50)
ขากลับ CX617 (21.35-23.30)
17,900 17,900 16,900 5,000
13 – 15 กรกฎาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
17,900 17,900 16,900 5,000
14 – 16 กรกฎาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
17,900 17,900 16,900 5,000
20 – 22 กรกฎาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
17,900 17,900 16,900 5,000
03 – 05 สิงหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
17,900 17,900 16,900 5,000
10 – 12 สิงหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
19,900 19,900 18,900 5,000
11 – 13 สิงหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
19,900 19,900 18,900 5,000
17 – 19 สิงหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
17,900 17,900 16,900 5,000
24 – 26 สิงหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
17,900 17,900 16,900 5,000
25 – 27 สิงหาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
17,900 17,900 16,900 5,000
01 – 03 กันยายน 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
17,900 17,900 16,900 5,000
07 – 09 กันยายน 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
17,900 17,900 16,900 5,000
08 – 10 กันยายน 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
17,900 17,900 16,900 5,000
21 – 23 กันยายน 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
17,900 17,900 16,900 5,000
06 - 08 ตุลาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
17,900 17,900 16,900 5,000
12 – 14 ตุลาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
19,900 19,900 18,900 5,000
19 – 21 ตุลาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
17,900 17,900 16,900 5,000
20 – 22 ตุลาคม 2561 ขาไป    CX654 (14.55-18.50)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
17,900 17,900 16,900 5,000
หมายเหตุ: หากลูกค้าไม่ต้องการเข้าดิสนีย์แลนด์ สามารถหักค่าใช้จ่ายได้ท่านละ 2,000 บาท
 • โรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก
 • หมายเหตุ ที่ฮ่องกงมีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ทั้งสิ้น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.           
 2. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน      
 4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 5. ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                     
 6. ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 2. ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 100 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%