ทัวร์เลห์ ลาดัก นูบร้าวัลเลย์ ทะเลสาบพันกอง (ดินแดนแห่งอ้อมกอดหิมาลัย) 7D6N BY 9W (Sep-Oct'18) ทัวร์อินเดียดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์เลห์ ลาดัก นูบร้าวัลเลย์ ทะเลสาบพันกอง (ดินแดนแห่งอ้อมกอดหิมาลัย) 7D6N BY 9W (Sep-Oct'18) ทัวร์อินเดียดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 50,900 บาท
รหัสสินค้า: HMY_LADAK_9W
สถานะสินค้า:
** พิเศษ **
เสริมอาหารไทยทุกมื้อ

พักโรงแรมระดับ 4  ดาว และ ระดับ A ที่เลห์
หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง
บริการอาหารว่างระหว่างเดินทาง
ทริปนี้วิวสวย 100 % ทุกท่านจะสนุกสนานกับการถ่ายภาพ


ทัวร์อินเดียดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 

ค่าบริการ: ทัวร์เลห์ ลาดัก นูบร้าวัลเลย์ ทะเลสาบพันกอง7 วัน (ดินแดนแห่งอ้อมกอดหิมาลัย)
กำหนดการเดินทาง ระดับที่พัก พักห้องคู่ พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
11-17 ส.ค./24-30 ก.ย./20-26 ต.ค. 2561 มาตฐาน 50,900.- 9,900.-
*ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึ้นไป) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์กรณีมีผู้เดินทางไม่ 15-20  ท่าน ตามที่ได้ตกลงกับทางบริษัทฯ
อัตราค่าบริการนี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพ-เดลี-เลห์-เดลี-กรุงเทพ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก  พักห้องละ 2 ท่าน
 3. ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุ  / น้ำดื่มวันละ 2 ขวด 
 4. ค่ารถโค้ชปรับอากาศ ที่เดลี ,  และ ค่ารถ Toyota Innova ที่เลห์ แบบไม่ปรับอากาศ นั่งคันละ 4  ท่าน เพื่อความสะดวกในกาถ่ายภาพจับจองคนละหน้าต่างรถ
 5. ค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า ประเทศอินเดีย สำหรับหนังสือเดินทางไทย
 6. ค่าประกันภัยการเดินทางวงเงิน1ล้านบาทต่อท่าน(วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน5แสนบาท)แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
หมายเหตุ : ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ท่านทราบ ทั้งนี้อาจมีสาเหตุเช่น ช่วงเทศกาล , ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นตามภาวะตลาดโลก
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
อัตราค่าบริการไม่รวม :
 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง ( PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาติที่กลับเข้าประเทศของคนต่าชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว
 • ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี)
 • ค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 % (กรณีชำระผ่านบัตร)
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมและกิจกรรมต่างๆตามฤดูกาลเช่นขี่จามรี,สกี ฯลฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถและพนักงานบริการ วันละ 35 USD / ตลอดทริปการเดินทาง
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความประทับใจในการบริการ
การให้ทิปตามธรรมเนียม ทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับไกด์ และคนขับรถ