ทัวร์อินเดีย นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 7D6N By WE (Nov'18-Mar'19) ทัวร์อินเดียดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์อินเดีย นมัสการสังเวชนียสถาน 4 ตำบล 7D6N By WE (Nov'18-Mar'19) ทัวร์อินเดียดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 39,999 บาท
รหัสสินค้า: VW_002IND_WE
สถานะสินค้า:
อินเดีย...ดินแดนแห่งองค์พระศาสดา และต้นกำเนิดแห่งพุทธศาสนา อันมีสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาอยู่เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะสังเวชนียสถาน ๔ แห่ง ที่พุทธศาสนิกชน เดินทางไปบำเพ็ญบุญ และจาริกธรรม ตามรอยบาทพระศาสดา ณ อินเดีย-เนปาล ซักครั้งหนึ่งในชีวิต 

ทัวร์อินเดียดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 
 
อัตราค่าบริการเป็นเงิน ไทยบาท (ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน )
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
พักห้องคู่/ท่าน
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
13 – 19 พฤศจิกายน 2561 39,999 7,000
27 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2561 40,999 7,000
11 – 17 ธันวาคม 2561 40,999 7,000
29 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2562 40,999 7,000
19 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 40,999 7,000
05 – 11 มีนาคม 2562 39,999 7,000
19 – 25 มีนาคม 2562 40,999 7,000

อัตราค่าบริการรวม
 1. ค่าวีซ่าประเทศอินเดีย (E-Visa) และค่าวีซ่าประเทศเนปาล สำหรับหนังสือเดินทางไทย
 2. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น
 3.  ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบิน และภาษีน้ำมันของสายการบิน ในเส้นทาง กรุงเทพฯ - คยา //  พาราณสี - กรุงเทพ โดยสายการบินไทยสมายล์ โดยคำนวณ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับเปลี่ยนราคาหากมีการปรับเปลี่ยนจากทางสายการบิน)
 4. ค่าที่พักห้องละ 2  ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 6. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ,
 7. น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวดต่อท่าน
 8. ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
 9. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (วงเงินรักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 500,000 ต่อท่านการประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครองกรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน กรณีเสียชีวิตไม่รวมค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศหรือประกอบพิธีศพ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม
อัตราค่าบริการไม่รวม
 1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 3. ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม
 4. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีออกใบกำกับภาษี
 5. ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4%
 6. ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 25 กิโลกรัม
 7. ค่าทิปไกด์คนไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า