ทัวร์แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์ แดนภารตะ 7D4N By WE (Oct-Jan'19) ทัวร์แคชเมียร์ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์แคชเมียร์ สวิตเซอร์แลนด์ แดนภารตะ 7D4N By WE (Oct-Jan'19) ทัวร์แคชเมียร์ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 39,900 บาท
รหัสสินค้า: VW_KM001_WE
สถานะสินค้า:
จัยปูร์-ทัชมาฮาล-อัคราฟอร์ด-แคชเมียร์-ลัคเนาว์
7วัน 4คืน


ทัวร์แคชเมียร์ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 
 
อัตราค่าบริการ  (ผู้เดินทางผู้ใหญ่ไม่ต่ำกว่า 20 ท่าน)
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
พักห้องคู่ / ต่อท่าน
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
13 – 19 ตุลาคม 2561 39,900.- บาท 7,000.- บาท
27 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2561 39,900.- บาท 7,000.- บาท
10 - 16 พฤศจิกายน 2561 39,900.- บาท 7,000.- บาท
24 - 30 พฤศจิกายน 2561 39,900.- บาท 7,000.- บาท
8 - 14 ธันวาคม 2561 40,900.- บาท 7,000.- บาท
22 - 28 ธันวาคม 2561 39,900.- บาท 7,000.- บาท
29 ธันวาคม 2561 – 4 มกราคม 2561 42,900.- บาท 7,000.- บาท


อัตราค่าบริการรวม
 1. ค่าวีซ่าประเทศอินเดีย (E-Visa) สำหรับหนังสือเดินทางไทย
 2. ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น
 3.  ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ภาษีสนามบิน ค่าประกันสายการบิน และภาษีน้ำมันของสายการบิน ในเส้นทาง กรุงเทพฯ - จัยปูร์ //  ลัคเนา - กรุงเทพ โดยสายการบินไทยสมายล์ โดยคำนวณ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปรับเปลี่ยนราคาหากมีการปรับเปลี่ยนจากทางสายการบิน)
 4. ค่าที่พักห้องละ 2  ท่าน ในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการระบุ
 6. ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการที่ระบุ,
 7. น้ำดื่มบริการบนรถ วันละ 1 ขวดต่อท่าน
 8. ค่ารถรับส่งและระหว่างการนำเที่ยวตามรายการระบุ
 9. ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (วงเงินรักษาพยาบาลวงเงินไม่เกิน 500,000 ต่อท่านการประกันอุบัติเหตุไม่คุ้มครองกรณีท่ีเสียชีวิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายด้วยโรคประจาตัว, การติดเชื้อ, ไวรัส, ไส้เลื่อน, ไส้ติ่ง, อาการที่เกี่ยวข้องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์, การบาดเจ็บจากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยู่ภายใต้อานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การแท้งบุตร, การบาดเจ็บเนื่องมาจากอาชญากรรม, จลาจล, นัดหยุดงาน, การก่อการร้าย การยึดพาหนะ และ การปล้นอากาศยาน (Terrorism, Hijack, Skyjack) ค่าใช้จ่ายการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน กรณีเสียชีวิตไม่รวมค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศหรือประกอบพิธีศพ อื่น ๆ ตามเงื่อนไขในกรมธรรม
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 1. ค่าจัดทำหนังสือเดินทางชาวต่างชาติ
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 3. ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว และ ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียม
 4. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% กรณีออกใบกำกับภาษี
 5. ค่าธรรมเนียมการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต VISA 3% AMEX 4%
 6. ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 25 กิโลกรัม
 7. ค่าทิปไกด์คนไทยขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า