ทัวร์ไต้หวัน T-DED ดี๊ดี!! TAIWAN 5D3N BY BR (Oct-Dec'18) ทัวร์ไต้หวันดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน T-DED ดี๊ดี!! TAIWAN 5D3N BY BR (Oct-Dec'18) ทัวร์ไต้หวันดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์
ราคา: 20,999 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_TPE52_BR
สถานะสินค้า:

ฟินก่อนใคร!! .. สัมผัสความงาม

บินหรู 5 ดาว พักดี 5 ดาว (พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัว ในห้องพัก)

พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา, พระกระโดดกำแพง
 

ทัวร์ไต้หวันดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์

 

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่ และเด็ก
ห้องละ
2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
10 – 14 ตุลาคม 2561 ขาไป    BR206 01.45 – 06.35
ขากลับ  BR205 20-45 – 23.30
22,999 5,500 13,900
20 – 24 ตุลาคม 2561 ขาไป    BR206 01.45 – 06.35
ขากลับ  BR205 20-45 – 23.30
22,999 5,500 13,900
16 – 20 พฤศจิกายน 2561 ขาไป    BR206 02.15 – 06.50
ขากลับ  BR205 21-10 – 00.05
20,999 5,000 12,900
21 – 25 พฤศจิกายน 2561 ขาไป    BR206 02.15 – 06.50
ขากลับ  BR205 21-10 – 00.05
20,999 5,000 12,900
23 – 27 พฤศจิกายน 2561 ขาไป    BR206 02.15 – 06.50
ขากลับ  BR205 21-10 – 00.05
20,999 5,000 12,900
28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 ขาไป    BR206 02.15 – 06.50
ขากลับ  BR205 21-10 – 00.05
20,999 5,000 12,900
02 – 06 ธันวาคม 2561 ขาไป    BR206 02.15 – 06.50
ขากลับ  BR205 21-10 – 00.05
22,999 5,500 13,900
19 – 23 ธันวาคม 2561 ขาไป    BR206 02.15 – 06.50
ขากลับ  BR205 21-10 – 00.05
20,999 5,000 12,900
21 – 25 ธันวาคม 2561 ขาไป    BR206 02.15 – 06.50
ขากลับ  BR205 21-10 – 00.05
21,999 5,000 12,900
27 – 31 ธันวาคม 2561 ขาไป    BR206 02.15 – 06.50
ขากลับ  BR205 21-10 – 00.05
27,999 6,000 14,900
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***