ทัวร์ไต้หวัน T-DED HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN 5D4N BY TG ทัวร์ไต้หวันดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน T-DED HAPPY NEW YEAR IN TAIWAN 5D4N BY TG ทัวร์ไต้หวันดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์
ราคา: 32,999 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_TPE44_TG
สถานะสินค้า:

เที่ยวฉลองปีใหม่ สุดพิเศษ!! บินหรู...อยู่ดี...

พัก 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก (1 คืน)

สุดพิเศษ!! ทานอาหารบนตึกไทเป 101

เมนูเด็ด!! "STEAMER FEAST" และบุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน
 

ทัวร์ไต้หวันดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์

 

อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
28 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 32,999 32,999 32,999 11,000 -
 
 ** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,200 NTD /ทริป/ต่อท่าน***