ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU ALL IN ONE 6D4N By TG (NOV'18) ทัวร์ญี่ปุ่น ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น KYUSHU ALL IN ONE 6D4N By TG (NOV'18) ทัวร์ญี่ปุ่น ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 46,900 บาท
รหัสสินค้า: GO2_FUK-TG004
สถานะสินค้า:
ขอพรจากศาลเจ้าชื่อดังแห่งเกาะคิวชู ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ
พักผ่อนอาบน้ำแร่ในเมืองแห่งบ่อน้ำแร่ชื่อดัง เมืองเบปปุ

 

โปรแกรม :  KYUSHU ALL IN ONE 6D4N BY TG
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
 1 ท่าน
ท่านละ
เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ท่านละ
เด็กไม่มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
14-19 พฤศจิกายน 61 46,900 43,900 43,900 38,900 25,500 8,900
*** ราคาทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 10,500 บาท / ท่าน ***


***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **