ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE FLOWER 6D4N By TG (SEP'18) ทัวร์ญี่ปุ่น ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE FLOWER 6D4N By TG (SEP'18) ทัวร์ญี่ปุ่น ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 54,900 บาท
รหัสสินค้า: GO2_CTS-TG002
สถานะสินค้า:
ทัวร์จัดเต็มทุก HILIGHT!!! เที่ยวเต็มทุกวัน!!!

อาหารครบทุกมื้อ!!! ปิ้งย่างปู 3 ชนิด!!!


ผ่อนคลายกับการแช่น้ำจากแร่ธรรมชาติสไตล์ญี่ปุ่น 2 คืนเต็ม

 

โปรแกรม :  HOKKAIDO HAKODATE FLOWER 6D4N BY TG
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
 1 ท่าน
ท่านละ
เด็กมีเตียง
พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
ท่านละ
เด็กไม่มีเตียง
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
04-09 กันยายน 61 54,900 51,900 51,900 46,900 31,000 8,900
11-16 กันยายน 61 54,900 51,900 51,900 46,900 31,000 8,900
18-23 กันยายน 61 54,900 51,900 51,900 46,900 31,000 8,900
25-30 กันยายน 61 54,900 51,900 51,900 46,900 31,000 8,900
*** ราคาทารก [เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ] 10,500 บาท / ท่าน ***

***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **