ทัวร์เกาหลี KOREA SKI WINTER 5D3N By XJ (Dec'18) ทัวร์เกาหลีดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์เกาหลี KOREA SKI WINTER 5D3N By XJ (Dec'18) ทัวร์เกาหลีดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 16,999 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_ICN26_XJ
สถานะสินค้า:
เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X)

KOREA SKI WINTER สกีรีสอร์ท - โซล – โซล 


ทัวร์เกาหลีดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์


 
 
อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (AIR ASIA X)
KOREA SKI WINTER สกีรีสอร์ท - โซล – โซล
 
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2561
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
ราคา
จอยแลนด์
(ไม่รวมตั๋ว)
ราคา
เด็กอายุไม่เกิน
2 ขวบ
พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
01 – 05 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) 19,999 9,900 5,900 7,000
02 – 06 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) 19,999 9,900 5,900 7,000
03 – 07 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) 19,999 9,900 5,900 7,000
04 – 08 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) 19,999 9,900 5,900 7,000
05 – 09 ธันวาคม 2561 (วันพ่อ) 20,999 9,900 5,900 7,000
06 – 10 ธันวาคม 2561 20,999 9,900 5,900 7,000
07 – 11 ธันวาคม 2561
(วันรัฐธรรมนูญ)
20,999 9,900 5,900 7,000
08 – 12 ธันวาคม 2561
(วันรัฐธรรมนูญ)
20,999 9,900 5,900 7,000
09 – 13 ธันวาคม 2561
(วันรัฐธรรมนูญ)
19,999 9,900 5,900 7,000
10 – 14 ธันวาคม 2561
(วันรัฐธรรมนูญ)
16,999 9,900 5,900 7,000
11 – 15 ธันวาคม 2561 18,999 9,900 5,900 7,000
12 – 16 ธันวาคม 2561 19,999 9,900 5,900 7,000
13 – 17 ธันวาคม 2561 19,999 9,900 5,900 7,000
14 – 18 ธันวาคม 2561 19,999 9,900 5,900 7,000
15 – 19 ธันวาคม 2561 19,999 10,900 5,900 7,000
16 – 20 ธันวาคม 2561 19,999 10,900 5,900 7,000
17 – 21 ธันวาคม 2561 19,999 10,900 5,900 7,000
18 – 22 ธันวาคม 2561 19,999 10,900 5,900 7,000
19 – 23 ธันวาคม 2561 20,999 10,900 5,900 7,000
20 – 24 ธันวาคม 2561 20,999 10,900 5,900 7,000
21 – 25 ธันวาคม 2561 20,999 10,900 5,900 7,000
22 – 26 ธันวาคม 2561 22,999 10,900 5,900 7,000
23 – 27 ธันวาคม 2561 22,999 10,900 5,900 7,000
24 – 28 ธันวาคม 2561 22,999 10,900 5,900 7,000
25 – 29 ธันวาคม 2561 22,999 10,900 5,900 7,000
26 – 30 ธันวาคม 2561 24,999 10,900 5,900 7,000
27 – 31 ธันวาคม 2561 24,999 10,900 5,900 7,000
28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 (วันปีใหม่) 27,999 10,900 5,900 7,000
29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 (วันปีใหม่) 27,999 10,900 5,900 7,000
30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 (วันปีใหม่) 27,999 10,900 5,900 7,000
 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 40,000 วอน /ทริป/ท่าน
หรือท่านละ 1,400 บาท/ทริป/ท่าน**