ทัวร์เซี่ยงไฮ้ โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน By FM (Sep-Dec'18)

ทัวร์เซี่ยงไฮ้ โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน By FM (Sep-Dec'18)
ราคา: 9,888 บาท
รหัสสินค้า: GHD_PVG-FM002
สถานะสินค้า:
เซี่ยงไฮ้ โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืน

โดยสายการบิน เซี่ยงไฮ้แอร์ไลน์ (
FM)

ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 

โปรแกรม : เซี่ยงไฮ้ โปรโมชั่น 4 วัน 3 คืนโดยสายการบินเซี่ยงไฮ้ แอร์ไลน์ (GO1PVG-FM002)
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
ท่านละ
เด็ก 8 – 12 ปี(เสริมเตียง)
ท่านละ
เด็ก 8 – 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
วันที่ 06 – 09 ก.ย. 61 9,888.- 9,888.- 9,888.- 3,500.- 4,888.-
วันที่ 20 – 23 ก.ย. 61 11,888.- 11,888.- 11,888.- 3,500.- 4,888.-
วันที่ 24 – 27 ต.ค. 61 12,888.- 12,888.- 12,888.- 3,500.- 5,888.-
วันที่ 27 – 30 ต.ค. 61 12,888.- 12,888.- 12,888.- 3,500.- 5,888.-
วันที่ 09 – 12 พ.ย. 61 13,888.- 13,888.- 13,888.- 3,500.- 6,888.-
วันที่ 21 – 24 พ.ย. 61 12,888.- 12,888.- 12,888.- 3,500.- 5,888.-
วันที่ 12 – 15 ธ.ค. 61 13,888.- 13,888.- 13,888.- 3,500.- 6,888.-
วันที่ 19 – 22 ธ.ค. 61 13,888.- 13,888.- 13,888.- 3,500.- 6,888.-
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 4,888.-
ราคานี้รวมรายการทัวร์+ ตั๋วเครื่องบิน
 


***ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าวีซ่าจีน แบบเดี่ยวท่านละ 1,500 บาท***
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
 
ข้อควรทราบ : ร้านที่ระบุในโปรแกรม คือ ยางพารา ,ผ้าไหม , บัวหิมะ, หยก, ชา, นวดฝ่าเท้า (ขอความร่วมมือลูกค้าทุกท่านแช่เท้า), ไข่มุก ซึ่งจำเป็นต้องบรรจุในโปรแกรมทัวร์ด้วย เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งสิ้น
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
1.      ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับ ชั้นประหยัด
2.      ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3.      ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
4.      ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
5.      ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
6.      ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
        ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
        เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
        - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
        - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
        ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
        [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
        ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
        [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
7.      รวมภาษีสนามบินทุกแห่ง + ภาษีน้ำมัน
8.      ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1.      กระเป๋าเดินทาง
2.      กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 23 กิโลกรัม/ท่าน
3.      ค่าทำหนังสือเดินทาง
4.      ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5.      ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6.      ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7.     ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศจีนวีซ่าแบบเดี่ยว พาสปอร์ตไทย (1,500 บาท)
8.     ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน/ท่าน/ทริป  
        ***หัวหน้าทัวร์ไทยขึ้นอยู่ดุลยพินิจของลูกค้า***