ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ALL STAR บุหงาทั่วทุ่ง 4D3N By XJ (Oct'18) ทัวร์ญี่ปุ่น ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO ALL STAR บุหงาทั่วทุ่ง 4D3N By XJ (Oct'18) ทัวร์ญี่ปุ่น ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 23,999 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_NRT01_XJ
สถานะสินค้า:
 TOKYO ALL STAR บุหงาทั่วทุ่ง 4D3N

โดยสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ 

ทัวร์ญี่ปุ่น ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
 

อัตราค่าบริการ (บาท) ** บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการท่องเที่ยว**
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
 
ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
 
พักเดี่ยวเพิ่ม
 
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
04 – 07 ตุลาคม 2561 23,999 8,000 14,999
05 – 08 ตุลาคม 2561 25,999 8,000 16,999
06 – 09 ตุลาคม 2561 25,999 8,000 16,999
12 – 15 ตุลาคม 2561 27,999 8,000 18,999
13 – 16 ตุลาคม 2561 27,999 8,000 18,999
15 – 18 ตุลาคม 2561 25,999 8,000 16,999
16 – 19 ตุลาคม 2561 25,999 8,000 16,999
17 – 20 ตุลาคม 2561 25,999 8,000 16,999
18 – 21 ตุลาคม 2561 25,999 8,000 16,999
19 – 22 ตุลาคม 2561 27,999 8,000 18,999
20 – 23 ตุลาคม 2561 28,999 8,000 19,999
24 – 27 ตุลาคม 2561 25,999 8,000 16,999
 
 
**หมายเหตุโปรแกรมนี้ไม่มีราคาเด็ก**
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 10,000 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***