ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA SPORTLIGHT IN OBARA 5D3N By JL (NOV'18) ทัวร์ญี่ปุ่น ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA SPORTLIGHT IN OBARA 5D3N By JL (NOV'18) ทัวร์ญี่ปุ่น ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 37,900 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_NGO02_JL
สถานะสินค้า:
NAGOYA TAKAYAMA SPORTLIGHT IN OBARA 5D3N

โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ 

ทัวร์ญี่ปุ่น ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
 
อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน12ปี)
 
พักเดี่ยวเพิ่ม
 
ราคาไม่รวมตั๋ว
 
  20 - 24 พฤศจิกายน 2561 37,900 35,900 34,900 8,000 24,900
  28 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 37,900 35,900 34,900 8,000 24,900
                         
 
 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
 
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท