ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก ฮังการี 8 วัน By EK (Sep-Dec'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก ฮังการี 8 วัน By EK (Sep-Dec'18) ทัวร์ยุโรปดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 39,900 บาท
รหัสสินค้า: HUB_HG05_EK
สถานะสินค้า:
เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก ฮังการี 8 วัน

มิวนิค – ปราสาทนอยชวานสไตน์ – ฮัลล์สตัทท์ – ซาลส์บูร์ก
เชสกี้ ครุมลอฟ – ปราก – เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์– บูดาเปสต์


พิเศษ!! ล่องเรือชมแม่น้ำดานูบ

โดย สายการบินเอมิเรตส์ (EK)

เดินทาง กันยายน - ธันวาคม 61

 ทัวร์รัสเซียดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์


 

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง ราคา
กันยายน 5-12 / 12-19
26 ก.ย. – 3 ต.ค.
 
39,900
 
 
ตุลาคม 3-10 / 10-17 / 16-23 / 17-24
31 ต.ค.- 7 พ.ย.
 
พฤศจิกายน 14-21 พ.ย.
 28 พ.ย.- 5 ธ.ค.
 
ธันวาคม 1-8 / 2-9 ธ.ค.  
ตุลาคม 4-11 / 6-13 / 9-16 /11-18/ 15-22
18-25 / 19-26 ต.ค. / 20-27 / 21-28 ต.ค.
40,900  
ธันวาคม 4-11 / 5-12 ธ.ค.  
New Year Festival 2019 27 ธ.ค.-3 ม.ค. / 28 ธ.ค.-4 ม.ค.
29 ธ.ค.-5 ม.ค.
49,900  
         
 
เด็ก (อายุไม่เกิน 12 ปี) ไม่มีเตียง​ลดท่านละ​ 2,000​ บาท
​​พักเดี่ยว ​​​​เพิ่มท่านละ​ 10,000 ​บาท
 
 อัตรานี้รวม
✓ ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับ โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EK)
✓ ค่าที่พักระดับมาตรฐาน (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
✓ ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
อัตรานี้ไม่รวม
✗ ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
✗ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ (เฉพาะในกรณีกรุ๊ปเหมาหรือตัดกรุ๊ปเท่านั้น)
✗ ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
✗ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก
✗ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น ท่านละ 2 ยูโร / คน / วัน
✗ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)